Input:

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 § 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 28

Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.


K odseku 1

Vymedzuje sa subjekt, ktorý môže v zastúpení plniť povinnosti za výrobcov vyhradených výrobkov. Založiť, vlastniť a prevádzkovať organizáciu zodpovednosti výrobcov môžu iba výrobcovia vyhradeného výrobku. Požiadavka na založenie a prevádzkovanie výrobcami zhodnej komodity je zásadná, ale zároveň prostredníctvom prechodného ustanovenia sa umožňuje transformácia subjektom, ktoré vykonávali obdobnú činnosť podľa doterajších predpisov (kolektívne organizácie a oprávnené organizácie). Organizácia zodpovednosti výrobcov = OZV môže plniť vybrané povinnosti za zastúpených výrobcov jedného vyhradeného výrobku, tzn. jedna OZV pre vozidlá, jedna OZV pre pneumatiky. Avšak v prípade elektrozariadení môže OZV vzniknúť pre jednotlivé kategórie v členení podľa prílohy č. 6, v prípade batérií a akumulátorov môže OZV vzniknúť pre jednotlivé typy batérií v členení podľa § 42 ods. 3 a v prípade obalov a neobalov musí OZV vniknúť pre obaly a neobaly spoločne, t. j. nemôže byť samostatná OZV pre obaly a samostatné pre neobaly. Zákon však nezakazuje, aby jedna OZV mohla získať autorizáciu aj na viaceré komodity (napr. elektro a baterky alebo obaly a elektro), vždy však musí preukázať splnenie všetkých podmienok pre obe, resp. viaceré komodity. Dôležitou podmienkou je získanie autorizácie, a to pre každú komoditu osobitne. OZV plní povinnosti pre výrobcov na základe zmluvy, čo znamená, že zmluvu s výrobcom o plnení povinností musí mať uzavretú tak zakladateľ, vlastník, ako aj prevádzkovateľ.

Zákon neustanovuje pre OZV právnu formu, ale ustanovuje, že účelom OZV nie je dosahovanie zisku. Prípadný zisk je OZV podľa ods. 4 písm. m) povinná použiť výlučne na plnenie úloh, ktoré jej ustanovuje zákon o odpadoch. Z uvedených ustanovení vyplýva, že zákon nezakazuje OZV obchodovať so zozbieraným odpadom, len ustanovuje, akým spôsobom možno použiť prípadný zisk.

(2) Zakladateľom, vlastníkom ani prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov nesmie byť osoba, ktorá:

  1. má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie takého vyhradeného prúdu odpadu, ktorý patrí do predmetu jej autorizácie; uvedené sa nevzťahuje na zariadenie na úpravu odpadu činnosťou R12 podľa prílohy č. 1, ktorý pochádza z jeho vlastnej činnosti,
  2. má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobiť pre zhodný vyhradený prúd odpadu,
  3. je s organizáciou podľa písmena b) prepojená prostredníctvom osôb pôsobiacich v akomkoľvek orgáne tejto organizácie,
  4. má priamo alebo nepriamo akýkoľvek podiel na vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia uvedenom v písmene a), ktorý pôsobí v inom členskom štáte.


K odseku 2

Vymedzuje sa vlastnícka a zakladajúca štruktúra vrátane prevádzkovateľa organizácie zodpovednosti výrobcov, pod ktorým sa rozumie osoba, ktorá má priamy vplyv na výkon, riadenie či fungovanie organizácie zodpovednosti výrobcov. Predchádza sa stretu záujmov medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a podnikateľmi pôsobiacimi na trhu nakladania s odpadom, ako aj kríženiu záujmov s inou organizáciou a možnej manipulácii trhom.

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov nesmie založiť alebo mať majetkovú účasť alebo osobnú účasť alebo účasť na hlasovacích právach alebo byť majetkovo alebo personálne prepojená vo vzťahu k:

  1. osobe, ktorá vykonáva nakladanie so zhodným vyhradeným prúdom odpadu v niektorom z členských štátov,
  2. inej organizácii zodpovednosti výrobcov pre zhodný vyhradený prúd odpadu.


K odseku 3

Jednoznačne sa vymedzuje, kto nesmie založiť, vlastniť a prevádzkovať OZV a tak isto, čo nesmie OZV založiť.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa upravuje písmeno a) odseku 3, pričom na konci sa pripájajú slová „v niektorom z členských štátov”. Ide o zosúladenie s § 28 ods. 1, kde je uvedené, že zakladateľom môže byť výrobca vyhradeného výrobku so sídlom v niektorom z členských štátov.

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná:

a) vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,

b) uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinností okrem prípadov uvedených v odseku 8; zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov,

c) dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,

d) plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade:

1. evidenčných a ohlasovacích povinností:

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,

1.2. podávať sumárne hlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,

1.4 viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov do 45 dní po ukončení štvrťroka,

2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov, a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) NZO,

3. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. l),

e) zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu,

f) uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa:

  1. zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
  2. nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,

g) vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,

h) doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roku aktuálny zoznam zastúpených výrobcov obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku,

i) najneskôr do 31. marca kalendárneho roku informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) NZO, ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,

j) vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c) NZO v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) nedostatky zistené týmto overením,

k) každoročne, najneskôr do 31. januára kalendárneho roku zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a zverejniť tento zoznam obcí na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov; ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu, a ak ide o elektroodpad, zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu,

l) bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti,

m) zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny vzniknuté z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov a aby prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu v zmysle tohto zákona bol do konca kalendárneho roku po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo, použitý na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, alebo aby bol vyplatený všetkým zastúpeným výrobcom a výrobcom, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončili zmluvný vzťah; zastúpeným výrobcom môže byť zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu prerozdelený aj vo forme zníženia úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov v nasledujúcom kalendárnom roku,

n) doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok správu podľa odseku 9,

o) uchovávať údaje, ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,

p) zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roku za predchádzajúci rok,

q) plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov elektrozariadení príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zberový podiel výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo presahuje súhrnný cieľ zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osoby alebo cieľ zberu výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo”),

r) oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov elektrozariadení a k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku,

s) bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona,

t) ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,

u) zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom povinnosť odpočtu úhrady, ktorú platí výrobca za výkon vyhradených povinností, za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu,

v) predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až u) a v odseku 5,

w) umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až u),

x) zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený,

y) umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, výkon kontroly jej činností podľa písm. a), b), d), e) m), q) a r),

z) vypracovať správu podľa odseku 9 písmen c), d), f) až f) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,

aa) plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),

ab) uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 12 písm. a) a c), s vylosovanou obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3,

ac) zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu platný na nasledujúci kalendárny rok, každoročne dňa 31. októbra, ako aj jeho zmeny,

ad) oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory,

ae) zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,

af) zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58a) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,

ag) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára,

ah) upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.


K odseku 4

V tomto odseku sa ustanovujú povinnosti, ktoré musí každá organizácia zodpovednosti výrobcov dodržiavať. Na OZV v oblasti obalov sa ešte navyše vzťahujú povinnosti ustanovené v § 59. Spoločné povinnosti všetkých OZV je možné rozdeliť do niekoľkých skupín. Jednou skupinou sú povinnosti, ktoré predstavujú špecifikáciu vo veci vyhradených povinností prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a zahŕňajú požiadavky na spôsob výkonu vyhradených prenesených povinností. Ďalšou skupinou povinností sú povinnosti, prostredníctvom ktorých má byť zabezpečená garancia fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov ako zmluvného partnera výrobcu vyhradeného výrobku. Z uvedenej konštrukcie je možné sa domnievať, že práve organizácie zodpovednosti výrobcov budú ťažiskovým nositeľom zabezpečenia nakladania s odpadom. Vychádza sa z predpokladu, že väčšina výrobcov vyhradených výrobkov si zvolí kolektívne plnenie vyhradených povinností. Do tretej skupiny povinností je možné zaradiť povinnosti, ktoré slúžia k vzájomnej spolupráci s inými subjektmi pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve. Popri týchto povinnostiach, ktoré priamo súvisia so zabezpečením nakladania s odpadom, sa ustanovuje ešte skupina povinností finančného a administratívneho charakteru, pričom administratívne povinnosti majú slúžiť ku kontrole fungovania celého systému a nadobudnutí prehľadu o jeho fungovaní.

V písm. b) sa uvádzajú „nediskriminačné podmienky“ čím sa v texte myslí, že podmienky uzatvorenia zmluvy medzi OZV a výrobcom musia byť rovnaké pre každého jedného výrobcu bez rozdielu, či ide o zakladajúceho člena, alebo výrobcu nového, alebo takého, ktorý je dlhšie členom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa písmeno b) upravuje. Každý výrobca musí mať zmluvu s OZV, či už ide o výrobcu – zakladateľa - alebo výrobcu – prevádzkovateľa - alebo ostatných výrobcov. Zmluva uzatvorená za nediskriminačných podmienok znamená aj to, že princíp rovnosti sa uplatňuje vo vzťahu ku každému vyhradenému prúdu odpadov (cenová politika).

Pôvodný systém bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka s cieľom stabilizovať systém, aplikačná prax z predchádzajúcich rokov však ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobú neurčitú, no vypovedali sa už po prvom roku. Vzhľadom na to, že časté presuny výrobcov v rámci OZV naopak spôsobovali nestabilitu systému, navrhuje sa zmluvy uzatvárať na obdobie najmenej 2 kalendárnych rokov, tak pre výrobcov ako i obce. Na základe tejto zmeny budú môcť aj OZV efektívnejšie plánovať svoje výdavky a obciam nebude hroziť každoročné vypovedanie zmlúv zo strán OZV pre nedostatok výrobcov.

Novelou zákona od 1. 1. 2019 sa v písm. d) ukladá nová povinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov z dôvodu zabezpečenia transparentnosti systémov a súčasne sa zabezpečí prepojenie na § 7 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Podľa písm. e) je OZV povinná odobrať z obce všetok odpad daného prúdu odpadov, ktorý obec v rámci triedeného zberu zozbierala. Ak by nastala situácia, že OZV by v dôsledku tejto povinnosti musela odobrať z obcí viac, než je súhrnný zberový podiel jej zastúpených výrobcov, ktoré zákon označuje ako „presahujúce množstvo“, musí v súlade s písm. r) oznámiť toto presahujúce množstvo koordinačnému centru. Toto oznámenie je povinné. Na rozdiel od toho však nie je povinnosťou OZV poskytnúť tieto množstvá v prospech iných OZV.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa písmeno e) upravuje. Na konci sa pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu”. Ide o precizovanie legislatívneho textu v nadväznosti na povinnosť organizácie zodpovednosti výrobcov vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov počas celej doby jej oprávneného pôsobenia.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa upravuje aj písmeno f). Pre zabezpečenie riadneho fungovania celého systému nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov je dôležité uzatvorenie zmluvy s príslušným koordinačným centrom tak, aby toto koordinačné centrum mohlo adresne „na zmluvnom základe” určovať/zabezpečovať plnenie povinností OZV, napr. súvisiacich s rozdelením zodpovednosti vo vzťahu k presahujúcemu množstvu ( § 31 ods. 11 písm. c)) atď. Preto bolo potrebné doplniť lehotu na uzavretie tejto zmluvy. Ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá je nová, rozhodujúce je nadobudnutie účinnosti autorizácie na jej činnosť. Ak ide o novozaložené koordinačné centrum, rozhodujúci je deň zápisu do Registra koordinačných centier.

V písm. h) z aplikačnej praxe vyplynula potreba bližšie špecifikovať údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh.

Od 1. 1. 2021 sa upravuje písmeno k). Zmena v písmene k) sa týka spresnenia povinnosti OZV nielen zasielať MŽP SR zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania a zverejňovať ho na svojom webovom sídle, ale vo vzťahu k OZV pre batérie, akumulátory a odpadové pneumatiky má OZV aj povinnosť zverejňovať zoznam miest ich zberu, a ak ide o elektroodpad, aj zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu.

Čo sa týka písmena m), v zákone o odpadoch absentovala lehota, v rámci ktorej by mala OZV prípadný zisk použiť na zákonom presne vymedzený účel. Nakoľko v aplikačnej praxi boli nejasnosti týkajúce sa použitia prípadného zisku OZV, toto ustanovenie bolo doplnené tak, aby bolo jednoznačne jasné, že prípadný zisk sa nesmie použiť na odmeny členov orgánov OZV. Prípadný zisk musí OZV použiť len na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Cieľom uvedenej zmeny je zefektívniť nakladanie s finančnými prostriedkami výrobcov vyhradených výrobkov.

Podľa písmena q) má výrobca zákonnú povinnosť zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu. V prípade vyhradeného prúdu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa mechanizmus, resp. inštitút presahujúcich množstiev javí ako nadbytočný a vytvára sa ním priestor na špekulatívne konanie OZV pre obaly a neobalové výrobky. Uvedeným ustanovením sa jednoznačne špecifikuje, že inštitút presahujúcich množstiev sa vzťahuje iba na vyhradený prúd odpadu z elektrických a elektronických zariadení a použitých batérií a akumulátorov.

Od 1. 8. 2018 sa upravuje písmeno r). Stanovuje sa povinnosť oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov elektrozariadení a cieľov zberu použitých batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku; na základe zmluvných podmienok podľa písmena f) poskytne presahujúce množstvá vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov v prospech organizácií zodpovednosti výrobcov ktorí sú členmi koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, pričom tieto organizácie zodpovednosti výrobcov prijmú pri dodržaní nediskriminačných podmienok tieto presahujúce množstvá. Táto povinnosť sa po 1. 8. 2018 už nevzťahuje na výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne.

V prípade vyhradeného prúdu odpadov z obalov a neobalových výrobkov sa mechanizmus, resp. inštitút presahujúcich množstiev javí ako nadbytočný a vytvára sa ním priestor na špekulatívne konanie OZV pre obaly a neobalové výrobky. Výrobca má zákonnú povinnosť zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.

Dôležitým ustanovením je aj ustanovenie písmena t), podľa ktorého je OZV povinná oznámiť koordinačnému centru každého neplatiča (výrobca, ktorý neuhradí poplatok za zabezpečovanie služby v trvaní dlhšom ako 30 dní) a ten bude uvedený v Registri neplatičov.

Novelou zákona o odpadoch od 1. 1. 2018 sa odsek 4 dopĺňa písmenami v) až z). Z aplikačnej praxe vyplynula potreba vyžiadať údaje preukazujúce spôsob plnenia povinností OZV bez podmienky začatia konania o zrušení autorizácie. V samotnej výzve bude stanovený termín na doručenie požadovaných údajov v závislosti od charakteru týchto údajov. Z aplikačnej praxe ďalej vyplynula potreba zriadenia orgánu kontroly, ktorý dohliada nad dodržiavaním plnenia povinností, ktoré OZV vyplývajú zo zákona o odpadoch. Ak OZV má zriadený kontrolný orgán, nemusí zriadiť ďalší, len je potrebné zosúladiť jeho organizačnú štruktúru a kompetencie s touto zákonnou úpravou. Ak OZV nemá zriadený kontrolný orgán, je povinná si ho v zmysle tohto ustanovenia zriadiť. V záujme sprehľadnenia a transparentnosti plnenia povinností sa ustanovuje pre OZV pre obaly, aby vypracovala štvrťročnú správu o činnosti a zverejnila ju na svojom webovom sídle.

Odsek 4 sa dopĺňa písmenami aa) až ae). Z dôvodu upresnenia inštitútu presahujúcich množstiev vzťahujúcich sa na zastúpených výrobcov elektrozariadení a zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov vyplynula potreba oddelenia povinností ustanovených v § 28 ods. 4 písm. q) týkajúcich sa presahujúcich množstiev od povinností OZV, vyplývajúcich z ich určenia za povinnú osobu koordinačným centrom, ktoré sa presúvajú do nového písmena aa). Doplnenie písmena ab) vyplynulo z aplikačnej praxe. Bolo potrebné ustanoviť dátum uzatvorenia zmluvy po zlosovaní a zabráneniu prieťahov z oboch strán (OZV a obec) a problémov s vývozmi v rámci triedeného zberu v nezazmluvnenej obci. Zo strany výrobcov vyplynula požiadavka na doplnenie písmena ac). Ide o povinnosť zverejnenia cenníka organizácie zodpovednosti výrobcov za služby spojené s plnením vyhradených povinností. OZV taktiež zverejní aj vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností. Zverejnenie vzoru zmluvy a jednotného cenníka má prispieť k transparentnosti fungovania OZV a vylúčenia diskriminácie výrobcov. Písmenom ad) sa doplnila povinnosť OZV nahlasovať údaje koordinačnému centru o množstvách batérií a akumulátorov uvedených na trh a o množstvách vyzbieraných a spracovaných použitých batérií a akumulátorov pre plnenie povinností koordinačného centra v súlade s § 31 ods. 11 a 14. Koordinačné centrum má povinnosť spracovávať údaje od OZV, avšak povinnosť poskytovať údaje na strane OZV nebola. Bez určenia povinnosti ohlasovať údaje koordinačnému centru je funkčnosť koordinačného centra obmedzená a nespĺňa zákonné požiadavky. Písmenom ae) sa zavádza povinnosť pre OZV pre obaly nahlasovať každú zmenu týkajúcu sa zmluvných vzťahov s obcami. Jednou z povinností OZV je zabezpečiť vyrovnaný a funkčný systém nakladania s odpadmi a nakoľko v priebehu roka dochádza k prezmluvneniu výrobcov a aj obcí, je potrebné aktualizovať ciele zberu pre jednotlivé OZV. Na to, aby mohli byť tieto ciele zberu aktualizované, musia jednotlivé OZV informovať MŽP SR o každej zmene zmluvných vzťahov s obcou.

Odsek 4 sa s účinnosťou od 1. 7. 2020 dopĺňa písmenami af), ag) a ah).

Písmeno af) v spojení s novelizačným bodom týkajúcim sa kontrolného orgánu koordinačného centra (KC) je zavedenie auditovania OZV ako i KC jedným z opatrení, ktorým sa zabezpečuje transparentnosť činností uvedených subjektov, ako aj čiastočná transpozícia čl. 8a ods. 3 písm. d) rámcovej smernice.

Zriadenie finančnej garancie v písmeen ag) vyplýva z požiadavky rámcovej smernice čl. 8a ods. 3 písm. c). Samotná povinnosť zriadenia finančnej garancie je prenesená na KC, avšak OZV ako člen KC musí mať zákonom stanovenú povinnosť podieľať sa na jej vytvorení.

Ustanovenie písmena ah) by malo prispieť k motivácii výrobcov pri navrhovaní výrobkov, aby sa viac zameriavali na recyklovateľnosť, opätovnú použiteľnosť, opraviteľnosť a prítomnosť nebezpečných látok.

(5) Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu preukazuje organizácia zodpovednosti výrobcov počas celej doby jej oprávneného pôsobenia ministerstvu, prvýkrát však pri žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, najmä:

a. predložením právneho aktu preukazujúceho založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane preukázania splnenia podmienky uvedenej v odseku 1,

b. špecifikovaním vyhradeného prúdu odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu,

c. predložením zoznamu zastúpených výrobcov,

d. uvedením údajov o činnostiach zabezpečovaných v rámci systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, a to:

1. opisom spôsobu ich zabezpečenia vrátane opisu technických kapacít, ktoré preukazujú technickú spôsobilosť na realizáciu činnosti vykonávanej minimálne v rozsahu zberu, prepravy, spracovania, zhodnotenia a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie a recykláciu,

2. vo vzťahu k zberu, okrem skutočností uvedených v prvom bode, uvedením spôsobu zberu, zberových kapacít a miest zberu, ako aj preukázaním spôsobu plnenia cieľov zberu a záväzných limitov ustanovených pre vyhradené prúdy odpadu v prílohe č. 3,

e. predložením zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich pre organizáciu zodpovednosti výrobcov zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu,

f. predložením zoznamu obcí, s ktorými je organizácia zodpovednosti výrobcov v zmluvnom vzťahu vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu; organizácia zodpovednosti výrobcov


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: