dnes je 21.7.2024

Komentár k zákonu o odpadoch
Produkt manažér

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

s on-line knihou Komentár k zákonu o odpadoch získate výklady k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komentáre k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obsahujú dôležité informácie, ktoré Vám pri práci v odpadovom hospodárstve môžu pomôcť. Odborníci z praxe pripravili výklady s ohľadom na aktuálnu prax a potrebu pri riešení praktických problémov.

Posledná novelizácia zákona č. 79/2015 Z. z. je účinná od 1. apríla 2024 a bola vykonaná zákonom č. 272/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. S účinnosťou od 1. apríla 2024 sa v § 5 ods. 4 písm. d) sa slová „stavebné povolenie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie o povolení stavby“.

Ďalšou veľmi významnou zmenou v zákone o odpadoch bude s účinnosťou od 3. júla 2024 podľa §75d ods. 1 ustanovenie novej požiadavky na jednorazový plastový výrobok, podľa ktorej výrobca jednorazového plastového výrobku bude oprávnený uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C zákona o odpadoch len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.

V prípade, že máte otázky k problematike odpadového hospodárstva, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

S priateľským pozdravom,


Claudia Frindtová

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 3. 7. 2024 na stiahnutie TU

(zákon je dostupný po prihlásení)

 (Dokument so zákonom je možné stiahnuť po prihlásení)

Upozorňujeme na odborné výklady, ktoré by Vás mohli zaujímať:

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program kraja

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpadu

§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

V online knihe nájdete:

 •  jasné a prehľadné spracovanie komentára zákona č. 79/2015 Z.z., 
 •  rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona,
 •  editovateľné tlačivá a formuláre potrebné pre správne nakladanie s odpadom,
 •  najdôležitejšie vzory vyplnených identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 •  rady a tipy z praxe.

S on-line knihou získate:

 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníkom na odpadové hospodárstvo,
 • rady a tipy pri nakladaní s odpadmi,
 • 24 hodín denne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky. 

Na tvorbe komentára sa podieľali: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mag. Annamária Tóthová a Ing. Peter Gallovič. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam nového zákona o odpadoch a tak sa obohacuje jej obsah. 

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Tomáš Schabjuk
Ing. Tomáš Schabjuk

Odpadár zo spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. Pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. Od roku 2007 pracuje v odpadovom hospodárstve. Najskôr pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s., neskôr založil vlastnú spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o.

Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetického práva a regulovaných činností.

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatila som si knihu, aby som si uľahčila prácu v obci. Keď neviem, ako niečo riešiť podľa nového zákona, vždy si nájdem príslušný paragraf a prečítam komentár k nemu."
Daniela Č., Mýto pod Ďumbierom


"Na knihe oceňujem najmä pravidelné aktualizácie a to, že sa môže pripraviť na zmeny v novom zákone."
Andrej S., Martin


"Váš portál používam takmer každý deň, najmä mi pomáhajú vyplnené ILNO, ale pozriem často si prečítam aj komentár k novým vyhláškam o odpadoch, keďže sa v novom zákone ešte neorientujem tak dobre, ako to bolo v tom starom."
Marián Z., Košice

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 17.9.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV