dnes je 4.8.2021

Komentár k zákonu o odpadoch
Produkt manažér

Vážená zákazníčka, vážený zákazník.

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila do ustanovenia § 16 upravujúceho zber odpadu a výkup odpadu odsek 10, ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci.

Účinnosť tejto úpravy bola stanovená na 1. januára 2023, čím bol vytvorený priestor na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti a prípravu subjektov pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov na plnenie týchto nových povinností. Tým, že účinnosť tohto ustanovenia ešte nenastala, je ho možné zmeniť a upravovať bez negatívnych dopadov na dotknuté subjekty.

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedených povinností skupina poslancov Národnej rady SR navrhuje úpravu/zmenu odseku 10 v tom, že povinnosť v písmene a), teda povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo. V odseku 10 by tým zostala len povinnosť ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto zmeny sa navrhuje od 1. januára 2023. Tým by sa dosiahlo, že fakticky by do účinnosti vstúpila len povinnosť v zúženom rozsahu, ako sa navrhuje a plná povinnosť schválená v roku 2019 by do účinnosti ani nevstúpila.

Videoseminár od Ing. Petra Galloviča Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia.

V prípade, že máte otázky k problematike odpadového hospodárstva, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

S priateľským pozdravom,


Ing. Lucia Žarnócaiová
Odborná redaktorka

Zákon o odpadoch s účinnosťou od 3. 7. 2021 na stiahnutie TU

 (Dokument so zákonom je možné stiahnuť po prihlásení)


Zákony:

V online knihe nájdete:

 •  jasné a prehľadné spracovanie komentára zákona č. 79/2015 Z.z., 
 •  rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona,
 •  editovateľné tlačivá a formuláre potrebné pre správne nakladanie s odpadom,
 •  najdôležitejšie vzory vyplnených identifikačných listov nebezpečných odpadov,
 •  rady a tipy z praxe.

S on-line knihou získate:

 • prehľadne a komplexne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona, 
 • komentár je pripravený odborníkom na odpadové hospodárstvo,
 • rady a tipy pri nakladaní s odpadmi,
 • 24 hodín denne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky. 

Na tvorbe komentára sa podieľali: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mag. Annamária Tóthová a Ing. Peter Gallovič. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky. On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam nového zákona o odpadoch a tak sa obohacuje jej obsah. Ing. Tomáš Schabjuk Vám pohotovo zodpovie na otázky ohľadom odpadov.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Tomáš Schabjuk
Tomáš Schabjuk

Odpadár zo spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. Pomáha a radí firmám a obciam ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. Od roku 2007 pracuje v odpadovom hospodárstve. Najskôr pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s., neskôr založil vlastnú spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o.

Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetického práva a regulovaných činností.

 

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatila som si knihu, aby som si uľahčila prácu v obci. Keď neviem, ako niečo riešiť podľa nového zákona vždy si nájdem príslušný paragraf a prečítam komentár k nemu."
Daniela Č., Mýto pod Ďumbierom


"Na knihe oceňujem najmä pravidelné aktualizácie a to, že sa môže pripraviť na zmeny v novom zákone."
Andrej S., Martin


"Váš portál používam takmer každý deň, najmä mi pomáhajú vyplnené ILNO, ale pozriem často si prečítam aj komentár k novým vyhláškam o odpadoch, keďže sa v novom zákone ešte neorientujem tak dobre, ako to bolo v tom starom."
Marián Z., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 11.8.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 19.8.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV