Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Praktické informácie

Zoznam dôležitých www – stránok

Ing. Peter Gallovič

Ministerstvo životného prostredia SR

 • www.enviro.gov.sk

Národná rada SR

 • www.nrsr.sk

Vláda SR

 • www.government.gov.sk

Informačný portál o životnom prostredí – enviroportál

 • http://enviroportal.sk

Krajské úrady životného prostredia

 • www.kuzp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia

 • www.sizp.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

 • www.soi.sk

Slovenská agentúra životného prostredia

 • www.sazp.sk

Register výrobcov elektrozariadení a kolektívnych organizácií

 • elektro.sazp.sk

Register výrobcov batérií a akumulátorov

 • www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-obaly/registre-zoznamy/vyrobcovianazverejnenie_2011_10_15.pdf

Register povinných osôb a oprávnených organizácií

 • obaly.sazp.sk

Environmentálny fond

 • www.envirofond.sk

Portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR

 • https://lt.justice.gov.sk

 • https://jaspi.justice.gov.sk

Štrukturálne fondy – Operačný program životné prostredie

 • www.opzp.sk

Elektronická zbierka zákonov

 • www.zbierka.sk

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

 • www.ippc.cz

Centrum pre chemické látky a prípravky SR

 • www.cchlp.sk

Recyklačný fond

 • www.recfond.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

 • www.apoh.sk

Republiková únia recyklačného priemyslu

 • www.rurep.sk

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie

 • www.slicpen.sk

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

 • www.aspek.sk

Spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve v Slovenskej republike

 • www.odpady-portal.sk

Informačný portál a interaktívny nástroj pre prácu s environmentálnou legislatívou

 • www.environet.sk

Orgány, inštitúcie a iné subjekty EÚ:

Európska komisia, DG Environment, odpady

 • ec.europa.eu/environment/waste

Európska komisia, DG Environment, elektroodpad

 • ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Európska komisia, DG Eurostat, štatistické údaje o životnom prostredí

 • epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction/

Rada EÚ

 • www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=sk

Európsky parlament (správy o revidovanej WEEE smernici)

 • www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=EN

Európska environmentálna agentúra

 • www.eea.europa.eu

Medzinárodná asociácia kompetentných orgánov EÚ pre implementáciu a vynútenie environmentálnej legislatívy

 • www.impel.eu

Európska legislatíva v oblasti životného prostredia

 • http://eur-lex.europa.eu/sk/legis/20080901/chap15.htm


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: