Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Praktické informácie

HARMONOGRAM VÝZIEV
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP)na obdobie  január-december 2016 podľa prioritných osí

PRIORITNÁ OS 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV
             VÝZVY
Oprávnení žiadatelia
Dátum
vyhlásenia
výzvy
 
Dátum
uzavretia
výzvy

  indikatívna
 finančná   čiastka

1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov
Aktivita B. Príprava na
opätovné použite a
zhodnocovanie so zameraním
na recykláciu nie
nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov
triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory
predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov - Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- MV SR – okresné úrady
- subjekty územnej samosprávy
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
06/2016
do
vyčerpania
alokácie
20 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora  predchádzania vzniku odpadov
Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – mimo schémy štátnej pomoci, schéma pre miestne infraštruktúry
subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- združenia právnických osôb so 100% účasťou obce
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- právnické osoby oprávnené na podnikanie so 100% účasťou obce
01/2016
do
vyčerpania
alokácie
100 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov -schéma regionálnej štátnej pomoci
- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- subjekty územnej samosprávy
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
02/2016
do vyčerpania alokácie
100 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Aktivita C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov - schéma regionálnej štátnej pomoci
- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
- subjekty územnej samosprávy
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
02/2016
do vyčerpania alokácie
40 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Aktivita D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
02/2016
do vyčerpania alokácie
16 000 000 EUR
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Aktivita B. Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový

- obce
- združenia obcí
- vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
08/2016
do
vyčerpania
alokácie
23 000 000 EUR
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Aktivita A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov - Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou
- obce
- združenia obcí
- vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
07/2016
do
vyčerpania
alokácie
25 000 000 EUR

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd


Aktivita B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb

- štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb;
-nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona
05/2016
do
vyčerpania
alokácie
21 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
Aktivita A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy - Vypracovanie dokumentov starostlivosti
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)
11/2016
do
vyčerpania
alokácie
4 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Aktivita A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy - Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)
03/2016
do
vyčerpania
alokácie
34 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
- Slovenská agentúra životného prostredia
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na podnikanie
04/2016
do
vyčerpania
alokácie
13 000 000 EUR
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Aktivita C. Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu
-odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená MŽP SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
02/2016
do
vyčerpania
alokácie
15 800 000 EUR
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe - Inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológii;
Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
(notifikovaná schéma štátnej pomoci)
- prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia
03/2016
05/2016
90 000 000 EUR
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia (vrátane modernizácie vykurovacích systémov)
- prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia 11/2016
do
vyčerpania
alokácie
44 000 000 EUR
1.4.1 Zníženie  znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
- príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia
- subjekty územnej samosprávy
- subjekty ústrednej správy
- združenia fyzických alebo právnických osôb s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia
- MV SR – okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší)
09/2016
do vyčerpania alokácie
22 000 000 EUR
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov
1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Aktivita C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva - Podpora nástrojov informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000

Aktivita D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Aktivita B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
- subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
11/2016
do vyčerpania alokácie
5 000 000 EUR

PRIORITNÁ OS 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Aktivita A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok


Aktivita B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Pre aktivitu A:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a správu vodných stavieb
-nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov, podľa vodného zákona
Pre aktivitu B:
- subjekty verejnej správy
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
04/2016 do vyčerpania alokácie 350 000 000 EUR

2.1.2 Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu


Aktivita A. Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu

- subjekty verejnej správy 12/2016 do vyčerpania alokácie 36 000 000 EUR

 

PRIORITNÁ OS 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

 

OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV
             VÝZVY
Oprávnení žiadatelia
Dátum
vyhlásenia
výzvy
  
Dátum
uzavretia
výzvy

  indikatívna  finančná    čiastka

3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Aktivita A. Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a
vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
- zložky integrovaného záchranného systému
- subjekty územnej samosprávy
- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
- neziskové organizácie
02/2016 do vyčerpania alokácie
33 000 000
 EUR

3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


Aktivita B. Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

- zložky integrovaného záchranného systému 05/2016 do vyčerpania alokácie
63 000 000 EUR

3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)


Aktivita A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy

- subjekty verejnej správy
12/2016 do vyčerpania alokácie
24 000 000 EUR
3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Aktivita A. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
- zložky integrovaného záchranného systému
- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
06/2016 do vyčerpania alokácie
76 000 000 EUR
PRIORITNÁ OS 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV
             VÝZVY
Oprávnení žiadatelia
Dátum
vyhlásenia
výzvy
Dátum
uzavretia
výzvy
indikatívna  finančná    čiastka
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR
Aktivita A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
09/2016 12/2016 15 000 000 EUR
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Aktivita B. Výstavba zariadení na:
 výrobu biometánu;
 využitie vodnej energie;
 využitie aerotermálnej, hydrotermálnejalebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
02/2016 05/2016
25 000 000 EUR
4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia 03/2016 do vyčerpania alokácie 12 000 000 EUR
4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov
- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia 06/2016
do
vyčerpania
alokácie
78 000 000 EUR
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Aktivita A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
- verejnoprávne ustanovizne
06/2016 do vyčerpania alokácie 150 000 000 EUR
4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita A. Vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky a znižovania emisií skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
07/2016 do vyčerpania alokácie 10 000 000 EUR
4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

- subjekty ústrednej správy

- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

09/2016 do vyčerpania alokácie 3 000 000 EUR

4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území


Aktivita C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
09/2016 do vyčerpania alokácie 12 000 000 EUR

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- subjekty ústrednej správy subjekty územnej samosprávy
02/2016 do vyčerpania alokácie 150 000 000 EUR

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Aktivita B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

- fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- subjekty ústrednej správy
- subjekty územnej samosprávy
02/2016 do vyčerpania alokácie 25 000 000 EUR

 

 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: