dnes je 14.4.2024

Input:

91/2011 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

91/2011 Z.z.
[zrušené č. 373/2015 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. marca 2011
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 21 písm. b) až g) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)  obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register”), vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra,
b)  podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov,
c)  podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,
d)  podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
e)  záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
f)  podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.
§ 2
(1)  Obsahom registra v prípade fyzických osôb - podnikateľov je
a)  registračné číslo,
b)  dátum registrácie,
c)  obchodné meno a miesto podnikania,
d)  identifikačné číslo,
e)  obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
f)  spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2)  Obsahom registra v prípade právnických osôb je
a)  registračné číslo,
b)  dátum registrácie,
c)  obchodné meno a sídlo,
d)  identifikačné číslo,
e)  obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
f)  meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby a oprávnenej organizácie alebo členmi jej štatutárneho orgánu,
g)  spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(3)  Register sa vedie v elektronickej forme.
(4)  Vzor žiadosti o zápis do registra je uvedený v prílohe č. 1.
(5)  Vzor potvrdenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1)  Povinná osoba a oprávnená organizácia vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov
a)  pochádzajúcich z domácej výroby a určených na balenie a plnenie výrobkov,
b)  pochádzajúcich z domácej výroby a uvádzaných na trh alebo do obehu ako prázdne obaly okrem prázdnych obalov, ktoré sa nepoužité dodávajú povinným osobám, ktoré tieto obaly použijú na balenie alebo plnenie výrobkov,
c)  dovezených na územie Slovenskej republiky zo štátov mimo členských štátov Európskej únie,
d)  prepravených na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie,
e)  vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie,
f)  prepravených z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie.
(2)  Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona a oprávnená organizácia vedú aj evidenciu množstva