dnes je 17.4.2024

Input:

82/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

82/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 31. januára 2007
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve
formou osobitnej platby na cukor
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor.1)
§ 2
(1) Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.
(2) Žiadosť o osobitnú platbu na cukor2) (ďalej len „žiadosť”) môže podať osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť3) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ”).
(3) Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia jednotnej platby na plochu4) a predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy (ďalej len „zmluva”) z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu5) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra”); zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil.
(4) Ak žiadateľ podľa odseku 1 nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.
(5) Suma osobitnej platby na cukor určená podľa osobitných predpisov6) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(6) Suma osobitnej platby na cukor sa upraví podľa osobitného predpisu,7) ak žiadateľ nedodrží podmienky ustanovené v osobitnom predpise.8)
§ 3
(1) Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 15. mája kalendárneho roka súčasne so žiadosťou o jednotnú platbu na plochu alebo až po predložení žiadosti o jednotnú platbu na plochu.
(2) Pri prevode poľnohospodárskeho podniku9) alebo jeho časti je nadobúdateľ poľnohospodárskeho podniku alebo jeho časti povinný do 10. júna kalendárneho roka oznámiť tento prevod agentúre.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 82/2007 Z.z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré