dnes je 14.4.2024

Input:

67/2010 Z.z., Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), v znení účinnom k 1.11.2014

67/2010 Z.z.
Zákon
z 2. februára 2010
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
339/2012 Z.z.
1. 12. 2012
dopĺňa § 22 a poznámku pod čiarou
319/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
262/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa § 36 a § 40a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje klasifikáciu, označovanie, balenie chemických látok (ďalej len „látok”) a chemických zmesí1) (ďalej len „zmesí”), testovanie látok,2) kartu bezpečnostných údajov,3) zásady správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh,4) podmienky uvedenia detergentov na trh,5) podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí,6) práva a povinnosti výrobcov,7) dovozcov,8) následných užívateľov9) a dodávateľov10) látok a zmesí, pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov11) a ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov.11)
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na látky a zmesi uvedené v osobitných predpisoch.12)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) existujúcou látkou látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok,13)
b) novou látkou látka, ktorá nie je uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok,
c) no-longer polymer látka uvedená v osobitnom predpise,14)
d) výrobkom je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie,
e) testovacím pracoviskom prevádzková jednotka, ktorú vlastní alebo drží fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, v ktorej sa vykonávajú neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok (ďalej len „neklinické štúdie”), ak ide o neklinické štúdie vykonávané na viacerých miestach, testovacím pracoviskom sa rozumie miesto, na ktorom pracuje vedúci neklinickej štúdie. Všetky jednotlivé testovacie miesta, v ktorých sa vykonávajú neklinické štúdie, sa jednotlivo alebo ako celok považujú za testovacie pracovisko,
f) neklinickou štúdiou skúška alebo súbor skúšok, ktorými sa za určených laboratórnych podmienok alebo v určenom prostredí testuje látka s cieľom získať údaje o jej vlastnostiach alebo jej bezpečnosti,
g) akreditujúcou osobou15) osoba monitorujúca dodržiavanie zásad správnej laboratórnej praxe testovacími pracoviskami a plnenie ostatných úloh týkajúcich sa zásad správnej laboratórnej praxe,
h) inšpekciou testovacieho pracoviska kontrola postupov testovacieho pracoviska a praktických činností smerujúcich k dosiahnutiu stupňa zhody so zásadami správnej laboratórnej praxe, počas ktorej sa skontrolujú systémy riadenia a pracovné postupy testovacieho pracoviska,
i) inšpektorom osoba vykonávajúca inšpekciu testovacích pracovísk a audity neklinických štúdií v zastúpení akreditujúcej osoby,
j) auditom neklinickej štúdie porovnanie prvotných údajov a pridružených záznamov počas testovania látok alebo ich porovnávanie so záverečnou správou na účely zistenia, či prvotné údaje boli