dnes je 14.4.2024

Input:

57/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh, v znení účinnom k 1.9.2022

57/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
188/2010 Z.z.
30. 6. 2010
mení a dopĺňa § 18 a prílohy
515/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení 4 novelizačné body
139/2012 Z.z.
15. 5. 2012
mení a dopĺňa prílohy 1 a 4
101/2013 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa prílohy 3 a 4
129/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
277/2016 Z.z.
1. 4. 2017
dopĺňa 5 novelizačných bodov
355/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 4
215/2020 Z.z.
1. 8. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
351/2021 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
74/2022 Z.z.
17. 3. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
74/2022 Z.z.
1. 9. 2022
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) druhy obilnín, ktorých odrody podliehajú konaniu o registrácii odrody, a požiadavky, ktoré osivo musí spĺňať pri ich výrobe a uvádzaní na trh,
b) požiadavky na výrobu osiva obilnín,
c) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín,
d) podmienky uvádzania osiva obilnín na trh,
e) podmienky dovozu osiva obilnín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina”),
f) podrobnosti o obaloch s osivom obilnín, o ich označovaní a uzatváraní,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly a uznávania osiva obilnín uvádzaných na trh.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo obilnín, ktoré je určené na
a) vývoz do tretích krajín,
b) pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Požiadavky na druhy obilnín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva obilnín na trh musí spĺňať osivo tých druhov obilnín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.1) Ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) obilninou rastliny druhov uvedených v osobitnom predpise,1) ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku výrobu inú ako na okrasné účely,
b) uvádzaním osiva obilnín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva obilnín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva obilnín
1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav”),
2. osobám, ktoré na účely jeho úpravy ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva obilnín na trh alebo na vysievanie tohto osiva,
3. osobám, ktoré ako dodávatelia nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia,
c) odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú možno
1. definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2. odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku,
3. považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
d) odlišnou odrodou odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody,
e) vyrovnanou odrodou odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne