dnes je 14.4.2024

Input:

549/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

549/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007,

 
Predpis:
K dátumu:
Poznámka:
237/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa § 2 a prílohy
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo prerušovane vo vonkajšom prostredí alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení.
(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie
a) na pracoviskách,
b) v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,
c) na plochách dopravného vybavenia územia,
d) pri plnení úloh súvisiacich so zdolávaním požiaru, pri vykonávaní záchranných prác, pri havárii, živelnej pohrome alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky
a) zvuk je akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem. Základnou fyzikálnou veličinou je akustický tlak,
b) počuteľný zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz,
c) hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov:
i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.
Vo vnútornom prostredí budov sa hodnotí hluk najmä z týchto vnútorných a vonkajších zdrojov:
i) hluk z vnútorných zdrojov v budove, napríklad hluk z technických zariadení budov, hluk z aktivít človeka v budove,
ii) hluk prenikajúci z vonkajších zdrojov, napríklad hluk z dopravy, hluk z iných zdrojov,
d) infrazvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz,
e) frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou a hornou hraničnou frekvenciou. Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem tvorí frekvenčné spektrum zvuku. Frekvenčné pásmo charakterizuje menovitá stredná frekvencia fs podľa slovenskej technickej normy,1
f) vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav