dnes je 14.4.2024

Input:

514/2008 Z.z., Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2018

514/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
ruší čl II.
255/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 4 a § 7
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí (ďalej len „prevádzkovateľ”) pri nakladaní s ťažobným odpadom,
b) úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom,
c) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) nakladanie s iným ako ťažobným odpadom, ktorý síce vzniká pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a), avšak nie je ich priamym výsledkom,
b) vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd vznikajúcich pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom1) do geologických formácií, z ktorých boli vyťažené uhľovodíky alebo iné látky, alebo do geologických formácií, ktoré sú s ohľadom na prírodné pomery trvale nevhodné na iné účely, ako aj na spätné vtláčanie použitých podzemných vôd vyčerpaných z baní, lomov a hlbinných vrtov alebo pri stavebných prácach do toho istého kolektora, z ktorého sa odobrali,2)
c) ťažobný odpad, ktorý vzniká pri prieskume, ťažbe a úprave nerastov na mori; morom na účely tohto zákona je oblasť mora a morského dna, ktorá sa rozkladá od bodu najnižšej hladiny bežného alebo stredného odlivu smerom do mora.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) ťažobným priemyslom sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu,
b) ťažobnou činnosťou je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie rašeliny,
c) ťažobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov4) a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny,
d) inertným ťažobným odpadom je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia byť bezvýznamné a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
e) neznečistenou zeminou je zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu,
f) hlušinou je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením podľa zrnitosti, flotáciou a inými