dnes je 17.4.2024

Input:

506/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

506/2013 Z.z.
ZÁKON
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 207/2013 Z.z. a zákona č. 311/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
2. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.”.
3. V § 2 ods. 2 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r) invázny druh nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť,”.
Doterajšie písmená r) až zf) sa označujú ako písmená s) až zg).
4. V § 2 ods. 2 písmeno s) znie:
„s) prírodný biotop suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami,”.
5. V § 2 ods. 2 písm. t) a u) sa slová „významu biotop” nahrádzajú slovami „významu prírodný biotop”.
6. V § 2 ods. 2 písm. w), nadpise § 5 a § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „stav ochrany biotopu” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „stav ochrany prírodného biotopu” v príslušnom tvare.
7. V § 2 ods. 2 písmeno x) znie:
„x) biotop druhu prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu,”.
8. V § 2 ods. 2 písm. y) prvom a druhom bode a § 33 ods. 3 sa slová „Európskeho spoločenstva” nahrádzajú slovami „Európskej únie”.
9. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:
„zh) ekosystémové služby prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce