dnes je 14.4.2024

Input:

50/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín, v znení účinnom k 1.1.2024

50/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007
o registrácii odrôd pestovaných rastlín
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
315/2007 Z.z.
15. 7. 2007
mení § 3 a prílohy
491/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení a doplňa § 3 a prílohy
470/2008 Z.z.
1. 1. 2008
mení a doplňa prílohy
565/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a doplňa prílohy č. 1,3,4
489/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a doplňa 4 novelizačné body
436/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa prílohu č. 3 a č. 4
219/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa prílohy č. 3 a č. 4
394/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa prílohy č. 3 a č. 4
22/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a prílohu č. 4
131/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
293/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
114/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
273/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
50/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
50/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
183/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa prílohy č. 3 a 4
173/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa prílohy č. 3 a 4
495/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
194/2020 Z.z.
1. 8. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
349/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
349/2021 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
4/2023 Z.z.
15. 1. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
227/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
519/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 1, ktorých odrody sa registrujú,
b) druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 2, pre ktorých odrody je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie,
c) podmienky registrácie odrôd, predĺženie ich registrácie a zrušenie registrácie,
d) výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie,
e) podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,
f) registráciu krajových odrôd,
g) vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a) registráciu odrôd pestovaných rastlín uvedených v prílohe č. 1, ktorých množiteľský materiál možno uvádzať na trh podľa osobitného predpisu,1)
b) dobrovoľnú registráciu odrôd tých druhov pestovaných rastlín, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1; na ich registráciu sa primerane uplatnia ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h),
c) dobrovoľnú registráciu odrôd druhov uvedených v prílohe č. 1, ak sú určené na okrasné účely.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na odrody, ktorých osivo alebo množiteľský materiál je určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina”), a na odrody určené na výskumné účely, pokusné účely alebo na šľachtenie nových odrôd.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) pestovanými rastlinami poľnohospodárske plodiny vrátane zelenín, aromatických rastlín a liečivých rastlín, okrasné rastliny, vinič, chmeľ a ovocné druhy,
b) udržiavacím šľachtením odrôd pestovaných rastlín systematický postup, ktorým sa podľa stanovených metodík udržiavacieho šľachtenia udržiavajú znaky a vlastnosti odrôd pestovaných rastlín, na základe ktorých boli odrody zaregistrované,
c) odrodou pestovanej rastliny skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
d) odlišnou odrodou odroda, ak sa bez ohľadu na svoj prirodzený alebo umelý pôvod zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa ku dňu podania žiadosti; vlastnosti odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné,
e) známou odrodou každá odroda, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu
1. je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov alebo
2. bola registrovaná v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky alebo v obdobnom zozname iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”), alebo