dnes je 14.4.2024

Input:

491/2005 Z.z., Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2009

491/2005 Z.z.
[zrušené č. 351/2012 Z.z.]
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 16
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti organizácií1) so sídlom na území Slovenskej republiky pri ich registrácii upravenej osobitným predpisom, 2)
b) akreditáciu environmentálnych overovateľov a dozor nad činnosťou environmentálnych overovateľov,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálneho manažérstva a auditu,
d) zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ, REGISTER ORGANIZÁCIÍ A PODPORA ÚČASTI ORGANIZÁCIÍ
§ 2
Registrácia organizácií
(1) Začlenenie organizácie do schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len schéma ) sa uskutočňuje formou jej registrácie na základe žiadosti o registráciu organizácií (ďalej len registrácia ); registráciu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ).
(2) Registráciou sa rozumie
a) preskúmanie, či organizácia spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu, 2)
b) zapísanie organizácie do registra organizácií.
(3) Žiadosť o registráciu obsahuje
a) názov organizácie, jej sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
b) kontaktnú osobu pre environmentálne vyhlásenie na každom území, na ktorom má činnosť organizácie vplyv na životné prostredie (ďalej len územie vplyvu ),
c) kód štatistickej územnej jednotky podľa osobitného predpisu, 3) na ktorej sa územie vplyvu nachádza,
d) kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie podľa osobitného predpisu, 4)
e) počet zamestnancov organizácie,
f) meno a priezvisko environmentálneho overovateľa podľa § 8 ods. 1, číslo jeho akreditácie podľa § 12 ods. 1 písm. e) a odbor akreditácie a rozsah akreditácie podľa § 12 ods. 1 písm. c),
g) dátum vydania nasledujúceho environmentálneho vyhlásenia,
h) názov a adresu obvodného úradu životného prostredia, v ktorého územnom obvode sa nachádza územie vplyvu,
i) názov obce a adresu obecného úradu obce, v ktorej územnom obvode sa nachádza územie vplyvu (ďalej len dotknutá obec ).
(4) K žiadosti o registráciu organizácia priloží tieto prílohy:
a) environmentálne vyhlásenie, 5) ktorého platnosť je potvrdená podpisom environmentálneho overovateľa a ktoré obsahuje lehotu vypracovania nasledujúceho environmentálneho vyhlásenia a lehoty na priebežnú aktualizáciu environmentálneho vyhlásenia,
b) doklady potvrdzujúce splnenie podmienky podľa osobitného predpisu, 6)
c) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu, 7)
d) stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len inšpekcia ) podľa § 15 ods. 4 písm. b).
(5) Žiadosť o registráciu a prílohy podľa odseku 4 predloží organizácia