dnes je 14.4.2024

Input:

49/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh

49/2007 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) požiadavky na množiteľský materiál viniča, ktoré musí spĺňať pri uvádzaní na trh,
b) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča,
c) požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča,
d) podrobnosti o uznávaní a overovaní množiteľského materiálu viniča,
e) podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča na trh,
f) podmienky dovozu množiteľského materiálu viniča z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina”),
g) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní,
h) spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav”).
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál viniča, ktorý je určený na vývoz do tretej krajiny.
§ 2
Požiadavky na množiteľský materiál viniča
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády musí spĺňať množiteľský materiál viniča všetkých rodov a klonov, ktorý je určený na vegetatívne rozmnožovanie viniča a na uvádzanie na trh.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) viničom rastlina rodu Vitis (L) určená na výrobu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál takých rastlín,
b) odrodou rastlina zoskupená v rámci jedného botanického druhu na najnižšom poznanom stupni, ktorú možno
1. definovať podľa vyjadrenia znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácií genotypov,
2. odlíšiť od iného zoskupenia rastlín podľa vyjadrenia aspoň jedného z uvedených znakov,
3. považovať za jeden celok vzhľadom na jej schopnosť zostať rozmnožením nezmenená,
c) klonom vegetatívne potomstvo odrody, ktorá je vlastná viničovému podpníku vybranému na základe odrodovej identity, fenotypických vlastností a zdravotného stavu,1)
d) množiteľským porastom viniča porast určený na výrobu množiteľského materiálu viniča,
e) podpníkmi výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča,
f) mladými viničovými rastlinami
1. zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určených na neštepené pestovanie alebo na použitie ako podpník,
2. zakorenené sadenice, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov spojené štepením, ktorých podzemná časť je zakorenená,
g) časťami mladých viničových rastlín
1. viničové výhonky, ktorými sú jednoročné vyzreté výhonky,
2. odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú časti viničových výhonkov alebo bylinných výhonkov určené na tvorbu podzemnej časti zakorenenej sadenice,
3. odrezky z preštepencov, ktorými sú časti viničového výhonku alebo bylinného výhonku určené na tvorbu nadzemnej časti zakorenenej sadenice alebo vrúbľovania in