dnes je 14.4.2024

Input:

453/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, v znení účinnom k 15.2.2015

453/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
15/2015 Z.z.
15. 2. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b), c), e) a h) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, najmä o
a) kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov,
b) kritériách a podmienkach na vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia,
c) zásadách určovania a spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia,
d) zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia,
e) určovaní hospodárskeho tvaru lesa,
f) členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem,
g) rekonštrukcii lesa,
h) kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu,
i) určovaní priestorového rozdelenia lesa vrátane vymedzenia lesných oblastí a podoblastí, časovej a ťažbovej úprave lesov,
j) vykonávaní hospodárskej úpravy lesov, postupe pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „plán”), jeho schvaľovaní a kontrole,
k) predčasnej obnove plánu, o zmene plánu a o úprave plánu,
l) spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
m) zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov a o opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi.
Hospodárska úprava lesov
§ 2
Subkategórie ochranných lesov
(1) Subkategórie ochranných lesov sú
a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach,
b) vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie,
c) lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d) ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
(2) Subkategórie ochranných lesov podľa odseku 1 sa vyhlasujú na základe posúdenia podmienok a charakteru stanovišťa a na základe lesných typov podľa lesných vegetačných stupňov uvedených v prílohe č. 1.
§ 3
Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
Za lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach možno vyhlásiť lesy, ktoré sú charakterizované lesnými typmi podľa prílohy č. 2.
§ 4
Vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie
Za vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie možno vyhlásiť lesy, ktoré sú charakterizované lesnými typmi podľa prílohy č. 3, ak ide o lesy v siedmom lesnom vegetačnom stupni a lesy v nižších lesných vegetačných stupňoch, najmä na exponovaných horských hrebeňoch a na lesných pozemkoch, nad ktorými sú odlesnené pozemky v siedmom lesnom vegetačnom stupni.
§ 5
Lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny
Za lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny možno vyhlásiť lesy v ôsmom lesnom vegetačnom stupni s prevládajúcim zastúpením kosodreviny s možnou prímesou ostatných stromovitých a krovitých drevín, ktoré sú charakterizované lesnými typmi podľa prílohy č. 4.
§ 6
Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy
Za ostatné