dnes je 14.4.2024

Input:

451/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

451/2006 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 66 písm. g) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
(1) Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „skúška”) sa podáva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 do 31. októbra ministerstvu.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a) doklad o vzdelaní,
b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu s opisom vykonávaných lesníckych činností,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.1)
(3) Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
§ 2
(1) Obsahom skúšky je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na výkon činnosti, povinností a oprávnení odborného lesného hospodára (ďalej len „hospodár”).
(2) Skúškou sa overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z týchto oblastí:
a) pestovanie lesov,
b) ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,
c) hospodárska úprava lesov a realizácia lesných hospodárskych plánov, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
d) všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,
e) ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.
§ 3
(1) Skúška sa vykonáva pred päťčlennou komisiou.
(2) Za predsedu komisie a ďalšieho člena komisie možno vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie”) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov, alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca štátnej správy lesného hospodárstva.
§ 4
(1) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Ak žiadateľ v písomnej časti skúšky nezodpovedal správne najmenej 70 % z požadovaných otázok z každej oblasti podľa § 2 ods. 2, ústna časť skúšky sa nevykoná. Ústna časť skúšky doplnená preverením odborných vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní činnosti, povinností a oprávnení hospodára sa vykonáva v teréne. V ústnej časti skúšky žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesú najmenej štyria členovia komisie.
(2) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel” alebo „nevyhovel”.
(3) Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi žiadateľovi výsledok skúšky. O výsledku skúšky sa za každého žiadateľa vyhotoví samostatný protokol. Protokol podpísaný predsedom komisie a ostatnými členmi komisie sa bezodkladne predloží krajskému lesnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
§ 5
(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia sa predkladá krajskému lesnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa spolu s dokladom o zaplatení správneho poplatku.2) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4