dnes je 14.4.2024

Input:

442/2002 Z.z., Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení účinnom k 1.4.2024

442/2002 Z.z.
ZÁKON
z 19. júna 2002
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 42 ds. 1
364/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 5 ods. 2, § 37 ods. 5
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 39 ods. 11
230/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 39 a § 40
394/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
150/2017 Z.z.
15. 10. 2017
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
51/2018 Z.z.
15. 3. 2018
dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 6 a poznámku pod čiarou
66/2021 Z.z.
15. 3. 2021
dopĺňa § 3
375/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení § 12
516/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 111 novelizačných bodov
516/2021 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
134/2022 Z.z.
21. 4. 2022
mení § 4
253/2022 Z.z.
1. 8. 2022
dopĺňa § 3
517/2022 Z.z.
12. 1. 2023
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
12/2023 Z.z.
11. 1. 2023
mení § 4
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok,
c) pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou1) ,
b) verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd1ab) (ďalej len „odpadová voda”) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou najmä dovozom fekálnym vozidlom
c) hromadným zásobovaním vodou zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3) vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok,
d) hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody,
e) voda z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou,
f) kalom zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi,
g) revíznou kanalizačnou šachtou šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov,
h) vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len „vodohospodárska činnosť”) odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd,
i) stokovou sieťou sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava,
j) stokovou sieťou delenej sústavy stoková sieť pozo-stávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového odtoku,
k) aglomeráciou územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania,
l) štátnym