dnes je 14.4.2024

Input:

440/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach

440/2006 Z.z.
[zrušené č. 29/2011 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o kŕmnych zmesiach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kŕmne zmesi vrátane diétnych kŕmnych zmesí a na vývoz a dovoz kŕmnych zmesí, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a) kŕmne suroviny,
b) nežiaduce látky a produkty vo výžive zvierat,
c) stanovenie najvyšších prípustných obsahov zvyškov pesticídov,
d) organizáciu obchodu s poľnohospodárskymi produktmi,
e) určité bielkovinové produkty používané vo výžive zvierat,
f) prípravu určitých vopred balených výrobkov ohľadne objemu.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) krmivom látky alebo produkty živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a produkty získané ich priemyselným spracovaním a organické látky alebo anorganické látky vrátane vody používané jednotlivo alebo v zmesi, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na perorálne kŕmenie zvierat,
b) kŕmnou zmesou zmes kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje doplnkové látky, určená na perorálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo,
c) dennou kŕmnou dávkou priemerné celkové množstvo krmív v prepočte na 12 %-nú vlhkosť, ktoré zviera určitého druhu, vekovej kategórie, úžitkovosti a intenzity produkcie alebo inej aktivity potrebuje denne prijať na krytie požiadaviek na živiny,
d) kompletným krmivom zmes krmív, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku,
e) doplnkovým krmivom zmes krmív s vysokým obsahom určitých látok, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku len v kombinácii s inými krmivami,
f) minerálnym krmivom doplnkové krmivo, ktoré pozostáva najmä z minerálnych látok s obsahom popola najmenej 40 %,
g) vitamíno-minerálnym krmivom minerálne krmivo, ktoré obsahuje aj vitamíny,
h) melasovaným krmivom doplnkové krmivo, ktoré obsahuje melasu, pričom obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza tvorí najmenej 14 %,
i) produkčnou kŕmnou zmesou kŕmna zmes pre dojnice, ktorá sa skrmuje nad základnú kŕmnu dávku, obsahom živín zodpovedá zloženiu mlieka a má zlučovací pomer (PDIN:NEL) 16 5 %,
j) tukovou zmesou zmes živočíšnych tukov, rastlinných olejov alebo mastných kyselín, ktorá sa pridáva do kŕmnych zmesí alebo do kŕmnych dávok na vybilancovanie potreby mastných kyselín a energie, s pridaním alebo bez pridania antioxidantov, emulgátorov a iných stabilizujúcich látok,
k) diétnou kŕmnou zmesou kŕmna zmes, ktorá je určená na špeciálny účel výživy pri výskyte dočasných alebo trvalých porúch trávenia alebo pri dočasných alebo trvalých poruchách látkovej premeny a ktorá svojím zložením alebo spôsobom výroby je jasne odlíšiteľná od ostatných kŕmnych zmesí vrátane medikovaných kŕmnych zmesí,2)
l) náhradkou mlieka kŕmna zmes, ktorá sa skrmuje v suchom stave alebo po rozpustení vo vode formou nápoja a je určená