dnes je 14.4.2024

Input:

439/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kŕmnych surovinách

439/2006 Z.z.
[zrušené č. 29/2011 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o kŕmnych surovinách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)  Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kŕmne suroviny vrátane hospodárskych krmív a na vývoz a dovoz kŕmnych surovín, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.
(2)  Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)  doplnkové látky v krmivách,
b)  určovanie najvyšších obsahov nežiaducich látok a produktov v krmivách,
c)  určovanie najvyšších obsahov rezíduí pesticídov pre produkty určené na výživu ľudí a zvierat,
d)  obchodovanie s kŕmnymi zmesami,
e)  patogénne mikroorganizmy v krmivách,
f)  krmivá určené na špeciálny účel výživy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)  krmivom látky alebo produkty živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a produkty získané ich priemyselným spracovaním a organické látky alebo anorganické látky vrátane vody používané jednotlivo alebo v zmesi bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo neobsahujú doplnkové látky určené na perorálne kŕmenie zvierat,
b)  kŕmnou surovinou všetky rastlinné a živočíšne produkty v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané ich priemyselným spracovaním a anorganické a organické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat priamo alebo po spracovaní na kŕmne zmesi alebo ako nosiče premixov,
c)  kŕmnou zmesou zmes kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahuje, alebo neobsahuje doplnkové látky, určená na perorálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo,
d)  doplnkovou látkou látky, mikroorganizmy alebo prípravky odlišné od kŕmnych surovín a premixov, ktoré sa zámerne pridávajú do krmiva alebo do vody, najmä aby plnili jednu funkciu alebo viac funkcií ustanovených v osobitnom predpise,2)
e)  uvádzaním na trh skladovanie, prechovávanie alebo dovoz akéhokoľvek produktu určeného na výživu zvierat na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy prevodu zdarma alebo za poplatok a predaj, distribúcia a samotná preprava,
f)  napodobneninou krmiva krmivo, ktorého organoleptické znaky alebo iné kvalitatívne znaky charakterizujú iné krmivo, ako je krmivo označené,
g)  falšovaným krmivom krmivo, do ktorého boli úmyselne pridané zložky znižujúce jeho výživnú hodnotu alebo ktorého vzhľad, zloženie alebo kvalita boli upravené a ktoré sa uvádza na trh ako plnohodnotné krmivo pod obvyklým názvom,
h)  falošne deklarovaným krmivom krmivo úmyselne nesprávne označené tak, že označenie nezodpovedá jeho zloženiu alebo spôsobu jeho použitia,
i)  znehodnoteným krmivom krmivo nezodpovedajúce určenej kvalite, ktorého použitie je obmedzené alebo úplne vylúčené, alebo ho možno použiť, len ak sa zistí jeho zdravotná neškodnosť,
j)  zakázanou látkou látky a produkty, ktoré nemožno použiť na kŕmenie zvierat a ktoré sú uvedené v zozname zakázaných látok,3)
k)  nežiaducou látkou látky