dnes je 14.4.2024

Input:

420/2003 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny

420/2003 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. septembra 2003,
ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a 3, § 22 ods. 3 a § 30 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
Územie chránenej krajinnej oblasti
(1) Územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (ďalej len „chránená krajinná oblasť”) sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.
(2) Chránená krajinná oblasť má výmeru 58 738 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
(3) Územie chránenej krajinnej oblasti sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B, C a D.
Zóny chránenej krajinnej oblasti
§ 2
(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany.
(2) Územie zóny A sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Polhora a Oravské Veselé.
(3) Zóna A má výmeru 1 263 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 3
(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny A alebo ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov národného významu, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany.
(2) Územie zóny B sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Slanica, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.
(3) Zóna B má výmeru 3 356 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.
§ 4
(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo ktoré predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability, alebo biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov národného významu výrazne narušené ľudskou činnosťou, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany.
(2) Územie zóny C sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lomná, Mútne, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Slanica a Zákamenné,