dnes je 14.4.2024

Input:

418/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, v znení účinnom k 15.7.2016

418/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2010
o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
212/2016 Z.z.
15. 7. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 81 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti
a) o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd,
b) o bilancovaní množstva povrchových vôd a podzemných vôd,
c) o vedení evidencie o vodách,
d) o spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o vypúšťaní odpadových vôd.
Zisťovanie výskytu povrchových vôd a podzemných vôd, monitorovanie a hodnotenie ich množstva, kvality a režimu
§ 2
Identifikácia útvaru povrchovej vody
(1) Identifikáciou útvaru povrchovej vody je vymedzenie samostatnej a významnej časti povrchovej vody. Postup a kritériá vymedzenia útvarov povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 1. Zoznam útvarov povrchovej vody je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Útvary povrchovej vody sa zaraďujú do kategórie
a) rieky,
b) rieky so zmenenou kategóriou, najmä vodné nádrže a zdrže,
c) jazerá.
(3) Rieka so zmenenou kategóriou je útvar vnútrozemskej povrchovej vody občas tečúcej alebo útvar vnútrozemskej povrchovej vody stojatej, ktorý vznikol takým zásahom ľudskej činnosti, ktorým sa zmenila tečúca voda na stojatú vodu alebo na občas tečúcu vodu.
(4) Vodné útvary sa členia na
a) prirodzené útvary povrchovej vody,
b) výrazne zmenené vodné útvary,
c) umelé vodné útvary.
(5) Postup vymedzenia výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov je uvedený v prílohe č. 3.
(6) Útvary povrchovej vody sa určia ako umelý vodný útvar alebo výrazne zmenený vodný útvar, ak
a) zmeny hydromorfologických charakteristík tohto útvaru potrebné na dosiahnutie dobrého ekologického stavu by mali výrazné negatívne účinky na
1. životné prostredie v širšom okolí,
2. plavbu vrátane prístavných zariadení alebo na rekreáciu,
3. splnenie účelov, na ktoré sa voda akumuluje, najmä na zásobovanie pitnou vodou, na výrobu energie a na zavlažovanie,
4. úpravu vodných pomerov,
5. protipovodňovú ochranu,
6. odvodňovanie pôdy,
7. iné činnosti dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
b) prínosy z využívania vôd, zabezpečené umelými alebo zmenenými charakteristikami vodného útvaru, nemožno v dostatočnej miere dosiahnuť z dôvodov technickej uskutočniteľnosti alebo neúmerných nákladov inými prostriedkami, ktoré sú významne lepšie z hľadiska životného prostredia, napríklad presunom užívania vôd na iný vodný útvar, náhradou vodnej elektrárne za inú alternatívnu možnosť alebo náhradou vodnej dopravy za železničnú dopravu alebo cestnú dopravu.
§ 3
Identifikácia