dnes je 14.4.2024

Input:

409/2011 Z.z., Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

409/2011 Z.z.
Zákon
z 21. októbra 2011
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
49/2018 Z.z.
28. 2. 2018
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
490/2021 Z.z.
1. 6. 2022
dopĺňa 2 novelizačné body
533/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a) práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže1) a pravdepodobnej environmentálnej záťaže,1a)
b) spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len „povinná osoba”),
c) práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len „pôvodca”), povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť2) súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže (ďalej len „príslušné ministerstvo”),
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
§ 2
Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže
(1) Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže. Obsah registračného listu environmentálnej záťaže je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Klasifikácia environmentálnej záťaže je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.
(3) Každý, kto má podozrenie o existencii environmentálnej záťaže, môže túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) alebo okresnému úradu v sídle kraja. Ak sa oznámenie vzťahuje na environmentálnu záťaž, ktorá už je zapísaná v informačnom systéme environmentálnych záťaží,3) ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja oboznámi o tejto skutočnosti osobu, ktorá podala oznámenie; ministerstvo k tejto environmentálnej záťaži už ďalej nevykonáva úkony podľa odsekov 5 až 8. Okresný úrad v sídle kraja odošle oznámenia bezodkladne ministerstvu.
(4) Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže (ďalej len „oznámenie”) sa podáva v listinnej forme, elektronickej forme alebo ústne do zápisnice. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Ministerstvo preverí, či oznámenie spĺňa všetky ustanovené náležitosti. Ak je oznámenie neúplné, ministerstvo vyzve osobu, ktorá oznámenie podala, aby do 30 dní odo dňa doručenia výzvy oznámenie doplnila.
(6) Ministerstvo najneskôr do 30 dní od obdržania úplného oznámenia alebo od obdržania doplnenia oznámenia podľa odseku 5, vykoná vlastné zisťovanie skutočností uvedených v oznámení a dostupných informácií na účel preverenia existencie environmentálnej záťaže, najmä preskúma dokumentáciu a vykoná miestnu obhliadku.
(7) Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže a klasifikuje environmentálnu záťaž na základe kritérií uvedených v prílohe č. 3 ako environmentálnu záťaž s nízkou prioritou riešenia, environmentálnu záťaž so strednou prioritou riešenia alebo environmentálnu záťaž s