dnes je 14.4.2024

Input:

405/2011 Z.z., Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.9.2018

405/2011 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2011
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
387/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 16 a § 23
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
b) povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
c) rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu,
d) podmienky schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov,1) uvádzania na trh, používania a kontroly prípravkov na ochranu rastlín,2) adjuvantov,1)
e) podmienky skúšania biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe3) a osvedčovania pracovísk na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe,
f) podmienky evidencie, používania a kontroly aplikačných zariadení,
g) sankcie za porušenie povinností.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov a pôsobeniu škodlivých činiteľov,
b) rastlinolekárskou kontrolou dohľad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti nad dodržiavaním povinností uložených osobám týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
c) rastlinou živá rastlina a jej bližšie určené časti vrátane osiva; za živé časti rastlín sa považujú
1. plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2. zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3. hľuzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4. rezané kvety,
5. odrezky s olistením,
6. zoťaté stromy s olistením,
7. listy a olistenie,
8. pletivové kultúry rastlín,
9. živé pele,
10. očká, odrezky a štepy,
11. akékoľvek iné časti rastlín,
d) rastlinným produktom nespracovaný alebo jednoduchým spôsobom spracovaný produkt rastlinného pôvodu,
e) iným predmetom vec iná ako rastlina alebo rastlinný produkt, ktoré môžu prenášať škodlivé organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f) škodlivým organizmom druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
g) škodlivým činiteľom fyzikálne faktory a chemické faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h) rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje, že sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je štandardizovaný
1. na úrovni Európskej únie pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných produktov a
2. právnickou osobou určenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „kontrolný ústav”) alebo úradným orgánom členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”) alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
i) fytocertifikátom rastlinolekárske osvedčenie, ktoré je medzinárodne uznávaným úradným dokladom, ktorý