dnes je 14.4.2024

Input:

401/1998 Z.z., Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení účinnom k 1.7.2018

401/1998 Z.z.
[zrušené č. 190/2023 Z.z.]
ZÁKON
zo 16. decembra 1998
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
161/2001 Z.z.
1. 5. 2001
dopĺňa § 1, prílohu č. 2
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 6, § 7
478/2002 Z.z.
1. 9. 2002
dopĺňa § 8
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 6, § 7, § 8
571/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 17 novelizačných bodov
203/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení § 1 a dopĺňa prílohu č. 2
529/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa prílohu č. 2
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa niekolko novelizačných bodov
286/2009 Z.z.
1. 9. 2009
dopĺňa § 5
409/2014 Z.z.
15. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
194/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok”) platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia,1) za podmienok ustanovených v zákone.
(2) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 eur a menej.
(3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30% ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2.
(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečist‘ovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou,1aa ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.
(5) Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.
§ 2
Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia
(1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja”), rozhoduje okresný úrad. 2)
(2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja”), rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.3)
§ 3
Výpočet poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa pre každý zdroj určuje na obdobie jedného kalendárneho roka na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 alebo podľa § 4 ods. 2 za všetky vypustené znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „znečisťujúce látky”), podľa výpočtu ustanoveného v prílohe č. 2; poplatok sa zaokrúhľuje na celých celé euro smerom nadol.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním