dnes je 17.4.2024

Input:

393/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov

393/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2008 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 587/2008 Z.z.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.
 
Robert Fico v. r.
 
Príloha k nariadeniu vlády č. 393/2013 Z.z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188 , 18. 7. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011).