dnes je 17.4.2024

Input:

388/2005 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, v znení účinnom k 15.5.2010

388/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
206/2010 Z.z.
15. 5. 2010
mení prílohu č. 1
ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení sa ustanovujú v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
 
v z. Pál Csáky v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z.z.
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z.z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 200296ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003108ES z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).