dnes je 14.4.2024

Input:

370/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

370/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. z) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba”) pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá je 0,27 eura za kilogram.
(2) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály je 0,23 eura za kilogram.
(3) Sadzba pre kovové obaly je
a) 0,04 eura za kilogram železa a ocele,
b) 0,14 eura za kilogram hliníka a jeho zliatin.
(4) Sadzba pre výrobky z plastu je 0,17 eura za kilogram.
(5) Sadzba pre papier a lepenku je 0,02 eura za kilogram.
(6) Sadzba pre sklo vrátane obalového a tabuľového obločného skla je 0,02 eura za kilogram.
(7) Sadzba pre batérie a akumulátory za kilogram je
a) 6,31 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa sa rovná alebo je menšia ako jeden kilogram,
b) 0,27 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.
(8) Sadzba pre motorové vozidlo je 66,39 eura za motorové vozidlo.
(9) Sadzba pre elektrozariadenia za kilogram je pre
a) veľké domáce spotrebiče
1. chladiace zariadenia .......................... 0,93 eura,
2. ostatné ............................................ 0,53 eura,
b) malé domáce spotrebiče ....................... 0,66 eura,
c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1. osobné počítače ................................ 1,66 eura,
2. ostatné ............................................. 1,33 eura,
d) spotrebnú elektroniku
1. televízne prijímače ............................ 1,66 eura,
2. ostatné ............................................. 1,33 eura,
e) osvetľovacie zariadenia
1. neobsahujúce ortuť ........................... 1,33 eura,
2. obsahujúce ortuť .............................. 1,66 eura,
f) elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí ...... 0,66 eura,
g) hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely ................................................... 0,66 eura,
h) zdravotnícke prístroje okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov ................ 1,33 eura,
i) prístroje na monitorovanie a kontrolu ..... 1,33 eura,
j) predajné automaty .............................. 0,66 eura.
(10) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje je 0,07 eura za kilogram.
§ 2
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do