dnes je 14.4.2024

Input:

364/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

364/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. júla 2007
o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)  o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál”),
b)  o evidencii dodávateľov a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov (ďalej len „osvedčenie”),
c)  o odbornej príprave a odbornej skúške podľa § 4 písm. i) zákona.
§ 2
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu
(1)  Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu zahŕňa
a)  prihlasovanie množiteľského porastu1) na jeho hodnotenie,
b)  hodnotenie množiteľského porastu poľnou prehliadkou,
c)  odber vzoriek a skúšanie kvality množiteľského materiálu.
(2)  Vzor žiadosti o uznanie množiteľského materiálu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Prihlasovanie množiteľského porastu na hodnotenie
(1)  Prihlásiť na hodnotenie možno množiteľský porast, ktorý je určený na výrobu množiteľského materiálu
a)  odrôd pestovaných rastlín (ďalej len „odroda”) v kategórii pôvodný, predzákladný, základný, certifikovaný množiteľský materiál v určených generáciách množenia,
b)  línií a komponentov na výrobu hybridov v kategórii základný množiteľský materiál,
c)  hybridov v kategórii certifikovaný množiteľský materiál.
(2)  Každý množiteľský porast prihlásený na hodnotenie sa označuje tabuľkou s identifikačnými údajmi množiteľského porastu.
§ 4
Hodnotenie množiteľského porastu poľnou prehliadkou
(1)  Hodnotenie množiteľského porastu sa vykonáva poľnou prehliadkou.
(2)  V množiteľskom poraste sa hodnotí
a)  celkový stav, najmä jeho jednotnosť, vyrovnanosť, zapojenie, kondícia, poľahnutie a predpokladaná úroda,
b)  čistota druhu pestovaných rastlín,
c)  pravosť odrody,
d)  čistota odrody,
e)  zaburinenie,
f)  zdravotný stav,
g)  izolácia pred
1.  nežiaducim opelením príbuznými druhmi alebo inými odrodami,
2.  prenosom škodlivých organizmov a chorôb,
3.  mechanickým primiešaním iných druhov alebo odrôd.
§ 5
Odber vzoriek a skúšanie kvality množiteľského materiálu
(1)  Odber vzoriek množiteľského materiálu druhov pestovaných rastlín uvedených v osobitných predpisoch2) sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.3)
(2)  Skúšanie kvality množiteľského materiálu druhov pestovaných rastlín uvedených v osobitných predpisoch4) sa vykonáva podľa Metodiky skúšania osiva vydanej Medzinárodnou asociáciou na skúšanie osív ISTA.
(3)  Ošetrovanie, skladovanie a preprava množiteľského materiálu sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.1)
(4)  Na množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,2) sa vydá osvedčenie o uznaní, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 6
Vydávanie osvedčení a evidencia dodávateľov
(1)  Fyzická osoba -