dnes je 14.4.2024

Input:

363/2010 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

363/2010 Z.z.
[zrušené č. 411/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 12. augusta 2010
o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 33 písm. i) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a) monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí,
b) spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,
c) spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov,
d) spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených technických požiadaviek a určených všeobecných podmienok prevádzkovania,
e) spôsob a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov,
f) náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií,
g) náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania kvality ovzdušia.
§ 2
Monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí
(1) Monitorovaním emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”) sa zisťujú a preukazujú údaje o
a) množstve znečisťujúcej látky vypustenej zo stacionárneho zdroja do ovzdušia (ďalej len „množstvo emisie”),
b) dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania (ďalej len „emisná požiadavka”), ktoré sú
1. ustanovené osobitným predpisom,1)
2. určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 26 alebo § 31 ods. 2 zákona, v súhlase alebo v rozhodnutí, alebo
3. určené v integrovanom povolení.2)
(2) Na účely zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní ustanovenej alebo určenej emisnej požiadavky sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená príslušná emisná požiadavka (ďalej len „emisná veličina”), ktorá musí byť reprezentatívna a vedecky odôvodnená.
(3) Hodnota emisnej veličiny sa monitoruje
a) technickým výpočtom reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny alebo jej najvyššej technicky možnej hodnoty (ďalej len „technický výpočet”),
b) diskontinuálnym oprávneným meraním, ktoré vykonáva oprávnená osoba podľa § 20 ods. 2 zákona a ktorého vykonanie sa oznamuje príslušnému orgánu ochrany ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona (ďalej len „diskontinuálne meranie”); diskontinuálne meranie sa člení na
1. jednorazové oprávnené meranie, ktoré sa vykoná len jeden raz (ďalej len „jednorazové meranie”),
2. periodické oprávnené meranie, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch (ďalej len „periodické meranie”),
c) kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva s použitím automatizovaného meracieho systému