dnes je 14.4.2024

Input:

346/2013 Z.z., Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 22.7.2019

346/2013 Z.z.
Zákon
zo 16. októbra 2013
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
145/2019 Z.z.
12. 6. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
314/2016 Z.z.
22. 7. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) pravidlá obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,
b) práva a povinnosti výrobcu,1) povinnosti splnomocneného zástupcu,2) dovozcu3) a distribútora4) pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,
c) technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, posudzovanie zhody5) elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami a označenie zhody elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami,
d) dohľad nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzťahuje na
a) veľké domáce spotrebiče,
b) malé domáce spotrebiče,
c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
d) spotrebnú elektroniku,
e) osvetľovacie zariadenia,
f) elektrické náradie a elektronické náradie,
g) hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
h) zdravotnícke pomôcky,6)
i) monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov,
j) predajné automaty,
k) iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia podľa písmen a) až j).
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely,
b) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
c) zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia, a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami,
d) veľké stacionárne priemyselné náradia,
e) veľké pevné inštalácie,
f) dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
g) necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie,
h) aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky,7)
i) fotovoltické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie,
j) zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené na priemyselné použitie,
k) píšťalové organy.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a) elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu činnosť