dnes je 17.4.2024

Input:

340/2013 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie

340/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 zákona č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) nariaďuje:
§ 1
(1) Sadzba úhrad za odborné služby podľa odseku 2 a sadzba ročných platieb za biocídny výrobok alebo skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky je uvedená v prílohe.
(2) Odbornými službami Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum”) sú
a) posúdenie úplnosti žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu1) pre
1. prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2. každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
b) hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu,2) ktorá nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá nespĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,4) pre
1. prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2. každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
c) hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky, ktorá
1. nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;4) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej,
2. spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;5) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej,
3. spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,5) a najmenej jedno z ďalších kritérií uvedených v osobitnom predpise;6) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa štyrom desatinám sumy v nich uvedenej,
d) hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu7) pre
1. prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2. každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
e) hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky, ktorá
1. nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;4) úhrady podľa písmena d) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej,
2. spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;5) úhrady podľa písmena d) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej,
3. spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,5) a ktorá