dnes je 20.5.2024

Input:

332/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uverejnení konsolidovaného znenia Medzinárodného dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1971 v znení Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992)

332/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 20. februára 2013 sa uverejňuje konsolidované znenie Medzinárodného dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1971 v znení Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992) (oznámenie č. 331/2013 Z.z.).
K oznámeniu č. 332/2013 Z.z.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR Z ROKU 1992 O ZRIADENÍ MEDZINÁRODNÉHO FONDU NA KOMPENZÁCIU ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI
(konsolidované znenie dohovoru FUND z roku 1971 v znení FUND protokolu 1992)
Zmluvné štáty tohto Dohovoru,
KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropnými látkami schváleného 29. novembra 1969 v Bruseli,
VEDIAC o rizikách znečistenia spojených s celosvetovou námornou prepravou ropných látok vo veľkých množstvách;
PRESVEDČENÉ o potrebe zabezpečiť možnosť primeranej kompenzácie pre osoby, ktorým vznikne škoda v dôsledku úniku alebo vypustenia ropných látok z lodí,
BERÚC DO ÚVAHY, že Medzinárodný dohovor z 29. novembra 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami, ktorý ustanovil režim pre kompenzáciu škôd spôsobených znečistením v zmluvných štátoch a nákladov vynaložených na opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd, kdekoľvek boli prijaté, predstavuje značný pokrok pri plnení tohto cieľa;
AVŠAK BERÚC DO ÚVAHY, že tento režim nepriznáva úplnú kompenzáciu obetiam znečistenia ropnými látkami vo všetkých prípadoch, a súčasne ukladá dodatočné finančné bremeno majiteľom lodí,
BERÚC DO ÚVAHY ďalej, že hospodárske dôsledky znečistenia vyplývajúceho z úniku alebo vypustenia ropných látok prepravovaných vo veľkom v lodiach po mori by nemalo znášať výlučne odvetvie lodnej dopravy, ale čiastočne by ich mali znášať aj spoločnosti zainteresované na preprave ropných látok,
PRESVEDČENÉ o potrebe vytvorenia systému kompenzácie a náhrady škôd, doplňujúceho Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami s cieľom zabezpečiť, aby obetiam znečistenia ropnými látkami boli úplne kompenzované ich škody, a aby majiteľom lodí bola súčasne poskytnutá úľava, pokiaľ ide o dodatočné finančné bremená, ktoré im uložil spomínaný dohovor;
BERÚC NA VEDOMIE uznesenie o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vznikajúcich v dôsledku znečistenia ropnými látkami, ktoré bolo