dnes je 14.4.2024

Input:

325/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí

325/2006 Z.z.
[zrušené č. 355/2007 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. l) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického poľa na účel zaistenia ochrany zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu”) a na predchádzanie rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.
(2) Požiadavky tohto nariadenia vlády sa týkajú ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené indukovanými elektrickými prúdmi, absorbciou energie a kontaktnými prúdmi.
(3) Toto nariadenie vlády ďalej ustanovuje
a) frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa,
b) limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „limitné hodnoty expozície”) a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „akčné hodnoty expozície”),
c) požiadavky na skúšanie zdrojov vyžarovania elektromagnetického poľa (ďalej len „zdroje”).
§ 2
Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa
(1) Frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa sa ustanovuje pre
a) nízkofrekvenčné elektromagnetické pole od 0 Hz do 10 kHz vrátane,
b) vysokofrekvenčné elektromagnetické pole nad 10 kHz do 300 GHz.
(2) Definície pojmov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície
(1) Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu sa používajú vedecky podložené normy, postupy a odporúčania, ktoré umožňujú stanoviť veličiny uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Požiadavky na skúšanie zdrojov
(1) Skúšanie zdrojov sa vykonáva
a) pred ich uvedením do prevádzky a najmenej raz za tri roky od ich uvedenia do prevádzky,
b) pri ich zmene alebo oprave, pri zmene prevádzky alebo pri zmene v okolí zdroja.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na rozhlasové, televízne a rádiolokačné vysielače, rádioreléové spoje, pevné stanice satelitných spojov, základňové stanice operátorov verejných a privátnych rádiových a rádiotelefónnych sietí a na zdroje s efektívnym výkonom vyšším ako 4 W bez ohľadu na moduláciu.
(3) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prenosné, vozidlové a ručné rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, lietadlové a lodné rádiostanice, vysielacie zariadenia pre zabezpečovaciu techniku, mobilné telefónne prístroje a na zdroje s efektívnym výkonom menším ako 4 W. Pri týchto zariadeniach sa vyžaduje prehlásenie o zhode. Pri rádiostaniciach určených pre rádioamatérsku činnosť sa prehlásenie o zhode a skúšanie podľa odseku 1 nevyžaduje,