dnes je 14.4.2024

Input:

315/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

315/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. apríla 2004,
ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek
a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
(1) Odber vzoriek a vykonávanie rozborov odpadových vôd sa vykonáva v rámci prevádzkového monitoringu verejnej kanalizácie (ďalej len prevádzkový monitoring ). Vykonávanie rozborov odpadových vôd je kontrola množstva a zloženia odpadových vôd a iných médií používaných a vznikajúcich v procese čistenia odpadových vôd a kalov (ďalej len kontrola odpadových vôd ), ktorá sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila preventívna ochrana objektov a zariadení verejnej kanalizácie, kontrola zmluvne dohodnutých podmienok vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stabilita a efektívnosť procesov čistenia odpadových vôd a taká kvalita kalov, aby sa mohli prednostne aplikovať na pôdu.
(2) Prevádzkový monitoring sa vykonáva v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie a u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu (ďalej len inšpekčný monitoring ). Rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohe č. 1.
(3) Rozsah a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a rozsah kontroly odpadových vôd v rámci prevádzkového monitoringu sa určuje tak, aby zodpovedali
a) charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd vo verejnej kanalizácii,
b) charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd najmä od významných priemyselných producentov pripojených na verejnú kanalizáciu,
c) konfigurácii technologickej linky, funkcii jednotlivých objektov a technologických celkov verejnej kanalizácie.
(4) Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd, minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie v rámci prevádzkového monitoringu je uvedený v prílohe č. 1.
(5) Pri sezónnom vypúšťaní odpadových vôd alebo pri sezónnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri diskontinuálnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri odľahčovaní dažďových odpadových vôd sa prevádzkový monitoring zabezpečuje tak, aby činnosť sledovaného objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie bola čo najlepšie charakterizovaná z hľadiska množstva a zloženia odpadových vôd.
(6) Vzorky odpadových vôd sa označia ako mimoriadne, ak sú odoberané počas mimoriadneho stavu, najmä mimoriadnej udalosti, prívalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie.
(7) Vzorky odpadových vôd sa odoberajú v rovnomerných intervaloch ustanovených počtom odoberaných vzoriek odpadových vôd podľa prílohy č. 1 v priebehu celého roka; ak ide o prevádzkový monitoring podľa odseku 5, v priebehu prevádzkového obdobia.
(8) Pri prevádzkovom