dnes je 14.4.2024

Input:

309/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie, v znení účinnom k 1.1.2014

309/2012 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. októbra 2012
o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
397/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení prílohy č. 4 a č. 6
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. z) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) požiadavky na vodu určenú na kúpanie (§ 19 ods. 1 zákona),
b) ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie,
c) monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie,
d) riadenie kvality vody určenej na kúpanie,
e) poskytovanie informácií verejnosti1) o kvalite vody určenej na kúpanie.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účel tejto vyhlášky
a) trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa je zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej kúpacej sezóny,
b) znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 v stĺpci A a v § 3 ods. 6, 7 a 9,
c) krátkodobé znečistenie je mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny možno jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že nepriaznivo ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva”) ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2,
d) mimoriadna situácia je udalosť alebo kombinácia udalostí, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere častejšie ako raz za štyri roky,
e) kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a spravidla je určené od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roka,
f) opatreniami riadenia sú tieto opatrenia, ktoré sa vykonávajú v oblasti vody určenej na kúpanie
1. vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie,
2. vytvorenie programu monitorovania,
3. monitorovanie vody určenej na kúpanie,
4. hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie,
5. klasifikácia vody určenej na kúpanie,
6. zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia,2) ktoré môžu mať vplyv na vodu určenú na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa,
7. poskytovanie informácií verejnosti,
8. prijatie opatrení, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu,
9. prijatie opatrení,2) ktoré vedú k zníženiu nebezpečenstva znečistenia,
g) monitorovací bod je miesto odberu vzoriek vody určenej na kúpanie, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie,
h) premnoženie cyanobaktérií je akumulácia cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.
§ 3
Ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie
(1) Mikrobiologické ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie sú uvedené v prílohe č.