dnes je 14.4.2024

Input:

304/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát Príloha k čiastke 70 - k oznámeniu č. 304/2013 Z. z.

304/2013 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2011 bol v Bratislave podpísaný Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z.z.).
Listina o schválení protokolu bola 2. marca 2013 uložená u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny.
Protokol nadobudne platnosť 21. októbra 2013 v súlade s článkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.
K oznámeniu č. 304/2013 Z.z.
PROTOKOL O TRVALO UDRŽATEĽNOM OBHOSPODAROVANÍ LESOV
K RÁMCOVÉMU DOHOVORU O OCHRANE A TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI KARPÁT
Zmluvné strany tohto protokolu,
V SÚLADE so svojimi úlohami, ktoré vyplývajú z Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát z 22. mája 2003 (Kyjev, Ukrajina, ďalej len „Karpatský dohovor”), v oblasti presadzovania komplexnej politiky a spolupráce s cieľom ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát;
VEDOMÉ SI skutočnosti, že tlak ľudskej spoločnosti na karpatské lesy bude nepretržite narastať;
S CIEĽOM zvyšovať povedomie o množstve funkcií lesov a úžitkoch vyplývajúcich z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Karpatoch, a to najmä s ohľadom na prírodné zásoby uhlíka, zásobovanie vodou a biodiverzitu, ako aj na príspevok k rozvoju vidieka;
V SÚLADE so svojimi záväzkami v zmysle článku 7 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát;
PRIPOMÍNAJÚC SI najmä Deklaráciu z Ria, právne nezáväzný nástroj OSN pre všetky typy lesov, rozhodnutia Fóra OSN o lesoch, deklaráciu z Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji a plán implementácie zo Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a jeho Kjótsky protokol, Dohovor o biologickej diverzite a najmä jeho program práce a príslušné rozhodnutia v oblasti biodiverzity lesov, rezolúcie Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Európsky dohovor o krajine, procesy zamerané na oblasť vymožiteľnosti práva a správu v lesnom hospodárstve;
POUKAZUJÚC ďalej na skutočnosť, že väčšina zmluvných strán ako členských štátov Európskej únie berie do úvahy lesnícku stratégiu Európskej únie a jej akčný plán pre lesy;
S CIEĽOM zabezpečiť účinnejšiu implementáciu uvedených existujúcich nástrojov a
VYCHÁDZAJÚC z ostatných medzinárodných programov;
PRESVEDČENÉ, že úsilie zamerané na ochranu, zachovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Karpát si vyžaduje spoluprácu na regionálnej úrovni; a
UVEDOMUJÚC SI pridanú hodnotu vyplývajúcu z cezhraničnej spolupráce pri dosahovaní ekologickej súdržnosti;
ŽELAJÚC SI spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov;
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
Všeobecné záväzky
Článok 1
Všeobecný cieľ a princípy
1. Cieľom