dnes je 14.4.2024

Input:

286/2009 Z.z., Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2022

286/2009 Z.z.
ZÁKON
z 19. júna 2009
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší čl. III
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 15a a poznámky pod čiarou
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
348/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
210/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov a poznámky pod čiarou
210/2019 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi,1) výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh,3) používanie,4) zhodnotenie,5) recyklácia,6) regenerácia7) alebo zneškodnenie,8)
b) výrobkom alebo zariadením predmet, ktorý obsahuje fluórovaný skleníkový plyn alebo ktorého fungovanie od neho závisí,
c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,8a) údržba alebo servis,8b) oprava,8c) vyradenie8d) alebo zneškodnenie,
d) zhodnoteným fluórovaným skleníkovým plynom látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi8e) na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 3
Všeobecné ustanovenia
(1) Nakladať s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo výrobkami a zariadeniami môžu len fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.9)
(2) Vlastník zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik, je povinný určiť prevádzkovateľa10) zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia. Ak vlastník zariadenia neurčí prevádzkovateľa zariadenia, stáva sa prevádzkovateľom zariadenia.
(3) Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo;12) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie
a) fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať,
b) odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie fluórovaných skleníkových plynov.
§ 4
Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov
(1) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť požiadavky podľa osobitného predpisu14) a zabezpečiť dodatočné opatrenia, aby nedochádzalo k nadlimitným únikom fluórovaných skleníkových plynov.
(2) Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia alebo stacionárneho tepelného čerpadla dodržiavať od 4. júla 2011.
(3) Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia sa vykonáva v intervaloch podľa osobitného predpisu,14a) najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola úniku vykonať.
(4) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť prístup ku