dnes je 21.5.2024

Input:

283/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

283/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 3. mája 2006,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti
a) o monitorovaní a identifikácii genetických zdrojov rastlín,
b) o zhromažďovaní a uchovávaní genetických zdrojov rastlín,
c) o jednotlivých druhoch kolekcií genetických zdrojov rastlín,
d) o obstarávaní, obsahu a vedení dokumentácie ochrany genetických zdrojov rastlín,
e) o obsahu prevádzkového poriadku repozitória.
§ 2
Monitorovanie
(1) Monitorovanie genetických zdrojov rastlín je činnosť zameraná na zisťovanie genetických zdrojov rastlín v mieste a mimo miesta ich prirodzeného výskytu, ako aj zdomácnených a pestovaných druhov rastlín.
(2) Monitorovanie genetických zdrojov rastlín sa vykonáva určením zemepisných súradníc miesta zberu a nadmorskej výšky pomocou geografického polohovacieho systému. Botanické zaradenie vzorky a pridelenie evidenčného čísla vzorky sa zapíšu do zberateľského denníka, pričom odber vzoriek genetických zdrojov rastlín je dovolený v množstve potrebnom na účely identifikácie rastliny alebo jej vlastností.
(3) Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany (ďalej len „výskumný ústav”) využíva údaje obsiahnuté v Génovej banke Slovenskej republiky (ďalej len „génová banka”) získané z monitorovania podľa odseku 2 na poskytovanie informácií o genetických zdrojoch rastlín a na účely prijímania ochranných opatrení, ak sa zistí, že určitá zložka biologickej rôznorodosti rastlín je ohrozená a nebude ju možné trvalo udržateľne využívať.
§ 3
Identifikácia a dokumentácia genetických zdrojov rastlín
(1) Identifikácia genetických zdrojov rastlín sa vykonáva na účely zistenia ich totožnosti a ich rozlíšenia od iných genetických zdrojov rastlín tak, aby sa vylúčila zámena týchto zdrojov.
(2) Identifikácia jednotlivých kolekcií genetických zdrojov rastlín sa vykonáva prostredníctvom národných evidenčných čísel, ktoré im prideľuje kurátor pri ich zakladaní a evidovaní v štandardných databázach.
(3) Dokumentáciu o genetických zdrojoch rastlín tvorí
a) dokumentácia o zbere, v ktorej sú zaznamenané všetky druhy údajov o zbere materiálu rastlinného pôvodu, najmä údaje o mieste pôvodu, čase zberu, druhu lokality a nadmorskej výške,
b) pasporty, do ktorých sa zaznamenávajú všetky údaje zistené v mieste zberu,
c) opis rastliny, ktorý obsahuje všetky primárne taxonomické deskriptory vyjadrujúce jej biologickú identitu,
d) hodnotenie rastliny, ktoré vyjadruje ďalšie hospodársky významné znaky a vlastnosti rastliny, ktoré sa neuvádzajú v jej opise.
(4) Súčasťou dokumentácie o genetických zdrojoch rastlín je obrazová dokumentácia vrátane dokumentácie na obrazových nosičoch o rastlinách, kolekciách rastlín a o ich skladovaní, ak ju možno zabezpečiť.
§ 4
Zber genetických zdrojov