dnes je 14.4.2024

Input:

271/2005 Z.z., Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon), v znení účinnom k 1.1.2019

271/2005 Z.z.
ZÁKON
z 24. mája 2005
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky registrácie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré krmivo vyrábajú, vrátane prvovýroby,1) spracúvajú alebo uvádzajú na trh (ďalej len krmivársky podnik ),
b) schvaľovanie postupu výroby a činnosti súvisiacej s uvádzaním krmiva na trh podľa § 2 ods. 8,
c) požiadavky na krmivo,2) uvádzanie na trh a používanie krmiva,
d) povinnosti krmivárskeho podniku,
e) výkon odbornej kontroly krmív (ďalej len úradná kontrola ),
f) právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív,
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev,3)
h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pripravujú a uvádzajú na trh medikované krmivo.4)
§ 2
Registrácia a schvaľovanie
(1) Krmivársky podnik, ak jeho sídlo alebo jeho výrobné zariadenie sa nachádza na území Slovenskej republiky, je povinný pred začatím výroby alebo uvádzania krmiva na trh požiadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ) o registráciu. Ak má krmivársky podnik viac výrobných zariadení, predkladá žiadosť o registráciu pre každé výrobné zariadenie samostatne.
(2) Ak krmivársky podnik, ktorého sídlo nie je na území Slovenskej republiky, ale v inom členskom štáte Európskej únie, chce mať výrobné zariadenie na území Slovenskej republiky, musí byť zapísaný do registra podľa § 3.
(3) Žiadosť o registráciu krmivárskeho podniku obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c) druh činnosti podľa odseku 1,
d) spôsob zabezpečenia činnosti podľa odseku 1.
(4) Žiadateľ podľa odseku 3 okrem prvovýrobcov k žiadosti priloží
a) opis výrobného zariadenia a vybavenia s dokladom o preverení presnosti miešania krmív,
b) technologický postup výroby krmiva so zameraním na určenie, kontrolu a zvládnutie kritických kontrolných bodov výrobného procesu; ako súčasť tohto systému možno použiť príručky správnej výrobnej praxe spolu s príručkou na uplatňovanie systému HACCP,5)
c) organizačný poriadok,
d) plán kontroly kvality krmiva,
e) skladový poriadok,
f) dokumentačný poriadok,
g) reklamačný poriadok,
h) informáciu o krmive, ktoré chce vyrábať; tú predkladá formou etikety, návesky, obalu alebo akoukoľvek inou formou označenia vrátane ich návrhov,
i) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osoby, ktorou zabezpečí činnosť podľa odseku 1.
(5) K žiadosti o registráciu krmivárskeho podniku, ktorý chce krmivo len uvádzať na trh, priložia sa doklady podľa odseku 4 písm. c) až i).
(6) Ak je činnosť krmivárskeho podniku viazaná aj na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov,6) k žiadosti sa pripojí aj osvedčená kópia tohto povolenia.
(7) Žiadateľ podľa odseku 3, ak ide o prvovýrobcu, k žiadosti priloží čestné vyhlásenie, že spĺňa požiadavky na správnu výrobnú prax, a kópiu písomných