dnes je 14.4.2024

Input:

270/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, v znení účinnom k 1.6.2014

270/2010 Z.z.
[zrušené č. 167/2015 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
126/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje environmentálne normy kvality1) pre prioritné látky2) a niektoré ďalšie znečisťujúce látky3) s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd4) v súlade s programom opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.5)
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osobu, ktorá využíva vody.6)
§ 2
Environmentálna norma kvality
(1) Environmentálne normy kvality pre útvary povrchových vôd7) uvedené v prílohe č. 1 časti A sa uplatňujú v súlade s environmentálnymi cieľmi pre útvary povrchových vôd8) a s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 časti B.
(2) Ak sa pre kategórie povrchových vôd vyskytla nadmerná kontaminácia látkami podľa odseku 7 alebo je odôvodnené podozrenie jej výskytu, uplatnia sa environmentálne normy kvality pre sediment a živé organizmy alebo pre sediment, alebo živé organizmy namiesto environmentálnych noriem kvality, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A.
(3) Pri uplatňovaní environmentálnych noriem kvality podľa odseku 2
a) uplatní sa pre
1. ortuť a jej zlúčeniny environmentálna norma kvality 20 g/kg,
2. hexachlórbenzén environmentálna norma kvality 10 g/kg,
3. hexachlórbutadién environmentálna norma kvality 55 g/kg,
b) určia a uplatnia sa environmentálne normy kvality pre konkrétne látky v sedimente alebo v živých organizmoch, ktoré sú odlišné od environmentálnych noriem kvality podľa písmena a); tieto normy určuje právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvo”) tak, aby zabezpečili minimálne rovnakú úroveň ochrany ako environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu uvedené v prílohe č.1 časti A,
c) uskutoční sa monitorovanie v sedimente alebo v živých organizmoch pre látky uvedené v písmenách a) a b) aspoň raz za rok alebo v inom časovom intervale, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností.
(4) Environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) sa vzťahujú na mokré tkanivo, pričom najvhodnejší indikátor sa zvolí spomedzi rýb, mäkkýšov, kôrovcov a ďalších živých organizmov.
(5) Ak sa environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) neuplatňujú pre živé organizmy, určia a uplatnia sa prísnejšie environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu s cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany ako pri environmentálnych normách kvality pre živé organizmy. Dôvody a podklady na použitie tohto prístupu, environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu vrátane údajov a metodiky, podľa ktorých sa environmentálne normy kvality určili, a kategórie povrchových vôd, na ktoré sa uplatnili, sa oznamujú Európskej komisii.10)
(6) Látky, pre ktoré boli určené environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. b), dôvody a podklady