dnes je 17.4.2024

Input:

27/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

27/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhu vtáka európskeho významu včelárika zlatého a zabezpečenia podmienok jeho prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bátorove Kosihy, Búč, Radvaň nad Dunajom, v okrese Levice v katastrálnom území Pastovce, v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Horný chotár a Mužla.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 229,32 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohách č. 1 a 2.
§ 2
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) ťažba piesku, hliny alebo iné narušenie pôdneho krytu od 5. mája do 20. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) rekultivácia ťažobných stien po ťažbe piesku alebo hliny, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) využívanie lomov, v ktorých bola ukončená ťažba, na športové aktivity (najmä streľbu, táborenie, stanovanie, bivakovanie, zakladanie ohňa) od 5. mája do 20. augusta,
d) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom od 5. mája do 20. augusta okrem vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku alebo vozidiel osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,1)
e) aplikácia alebo vypúšťanie pesticídov v ťažobných priestoroch okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
f) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné alebo hlukové efekty, najmä ohňostrojov, laserových zariadení alebo reprodukovanej hudby mimo uzavretých stavieb od 5. mája do 20. augusta.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch a na Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
 
Jaroslav Izák v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 27/2008 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Vonkajšia hranica
Vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia jednoznačne určuje 421 lomových bodov a ich zoznam spolu so súradnicami tvorí prílohu č. 2 k vyhláške.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Bátorove Kosihy:
3627, 3640/1, 3640/2, 3640/3, 3640/4, 3640/5, 3641/5, 3727/1, 3727/2, 3728/1, 3728/2, 3737/1 (časť), 3737/2, 3966 (časť), 3976/7.
Katastrálne územie Búč:
4796/2.
Katastrálne územie Horný chotár:
204/1/1 (časť), 204/1/2 (časť), 713/1, 713/2, 714, 728/1, 728/2, 733/3.
Katastrálne územie Mužla:
12956/5, 12956/6 (časť), 12956/7, 12956/9 (časť), 12959, 8537/2/1, 8537/2/2.
Katastrálne územie Pastovce:
2619/1/1 (časť), 2619/1/2