dnes je 14.4.2024

Input:

269/2010 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení účinnom k 1.1.2013

269/2010 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
398/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,
b) klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd,
c) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach
d) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd
e) požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z povrchového odtoku.
§ 2
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody
(1) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Kvalitatívne ciele povrchovej vody uvedené v prílohe č. 2 ustanovujú požiadavky na kvalitu povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a sú vyjadrené ako odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality povrchovej vody.
(3) Požiadavky na kvalitu povrchovej vody sú určené na hodnotenie dlhodobých zmien a krátkodobých zmien kvality vody, hodnotenie trendov, hodnotenie vo vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu povrchových vôd a vo vzťahu k užívaniu vôd.
(4) Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ v jednej oblasti, kvalita povrchovej vody musí vyhovovať všetkým cieľom.
§ 3
Hodnotenie kvality povrchovej vody
(1) Kvalita povrchovej vody je v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1, ak hodnota vypočítaná z údajov nameraných počas roka je nižšia alebo rovná hodnote pre príslušný ukazovateľ kvality vody. Odber vzoriek povrchovej vody pre hodnotenie kvality vody sa musí časovo rozdeliť v závislosti od klimatických podmienok. Jednotlivé vzorky sa odoberajú podľa metód odberu vzoriek uvedených v prílohe č. 3 časti C.
(2) Na hodnotenie kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sa použijú ukazovatele podľa prílohy č. 2.
(3) Hodnotenie kvality vody podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na všetky monitorované miesta.
(4) Zjednodušené monitorovanie odpadových vôd možno zaviesť podľa zásad zjednodušeného monitorovania uvedených v prílohe č. 4.
§ 4
Klasifikácia dobrého ekologického stavu, dobrého chemického stavu a