dnes je 17.4.2024

Input:

25/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy

25/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa poľného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, žlny sivej, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša sivého, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného, lelka obyčajného, jariabka hôrneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Snina, v katastrálnych územiach Brezovec, Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 40 932,42 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 2 považuje vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. marca do 30. júna.
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia v celom chránenom vtáčom území, sa považuje
a) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov druhov vtákov, pre ktoré je chránené vtáčie územie vyhlásené, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c) vykonávanie práva poľovníctva, okrem práv poľovníckej stráže, v čase hniezdenia a v blízkosti obsadeného hniezda orla krikľavého, včelára lesného, sovy dlhochvostej a bociana čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
d) vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,
e) odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia technologickému sprístupneniu porastu,
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov,2) ostatnej zatrávnenej plochy2) alebo dočasne zatrávnených pozemkov2) spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
g) mechanizované kosenie alebo