dnes je 14.4.2024

Input:

245/2007 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat

245/2007 Z. z .
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. mája 2007
o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom1) upravuje podmienky výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia2) životné podmienky zvierat (ďalej len „opatrenie”).
§ 2
Opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove
a) hydiny,
b) hovädzieho dobytka,
1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat,
1.1 voľným chovom ustajnených kráv,
1.2 maštaľným výkrmom dobytka,
2. zlepšenie prirodzeného materského správania kráv,
c) ošípaných,
d) oviec.
§ 3
(1) Žiadosť o zaradenie do opatrenia (ďalej len „žiadosť”) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30. júna kalendárneho roka podať osoba (ďalej len „žiadateľ ”), ktorá
a) chová vybrané druhy hospodárskych zvierat podľa § 2,
b) sa zaviaže chovať vybrané druhy hospodárskych zvierat v prepočte na počet dobytčích jednotiek a plniť záväzky podopatrení počas piatich rokov okrem prípadov vyššej moci.3)
(2) Prílohou žiadosti je
a) počet dobytčích jednotiek4) každého druhu hospodárskych zvierat, s ktorými vstupuje žiadateľ do záväzku,
b) kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je povinná identifikácia a registrácia zvierat.5)
§ 4
(1) Žiadosť podaná žiadateľom podľa § 3 na podopatrenie podľa § 2 sa zaradí do príslušného bodového pásma:
a) prvé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove ošípaných od 25 do 100 dobytčích jednotiek,
b) druhé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove
1. ošípaných v počte 100 dobytčích jednotiek a viac alebo
2. hydiny v počte 180 dobytčích jednotiek a viac,
c) tretie bodové pásmo tvoria žiadosti v chove
1. ošípaných do 25 dobytčích jednotiek,
2. hydiny do 180 dobytčích jednotiek,
3. hovädzieho dobytka od 10 do 100 dobytčích jednotiek,
d) štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti v chove
1. hovädzieho dobytka v počte 100 a viac dobytčích jednotiek,
2. oviec od 15 do 75 dobytčích jednotiek,
e) piate bodové pásmo tvoria žiadosti v chove
1. hovädzieho dobytka do 10 dobytčích jednotiek,
2. oviec v počte 75 a viac dobytčích jednotiek,
f) šieste bodové pásmo tvoria žiadosti v chove oviec do 15 dobytčích jednotiek.
(2) Pri splnení podmienok na zaradenie do viacerých bodových pásem sa žiadosť zaradí do pásma s najvyššou prioritou, pričom prvé bodové pásmo má najvyššiu prioritu a šieste bodové pásmo má najnižšiu prioritu.
(3) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po šieste bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.
(4) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odseku 2, predloží čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky opatrenia podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych