dnes je 20.5.2024

Input:

244/2016 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia, v znení účinnom k 1.12.2017

244/2016 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
z 19. augusta 2016,
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o kvalite ovzdušia
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
296/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) až e) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa ustanovujú
a) limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5, národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5, záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5, kritické úrovne znečistenia ovzdušia pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich dosiahnutia, početnosť prekročenia limitnej hodnoty, informačné prahy a výstražné prahy, podmienky na vydanie oznámenia o vzniku smogovej situácie a oznámenia o jej pominutí a výstrahy pred závažnou smogovou situáciou a oznámenia o jej zrušení, spôsoby sledovania a hodnotenia týchto kritérií, aglomerácie a zóny, podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré sú uvedené v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „program”) a o informáciách dopĺňajúcich programy,
b) podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti,
c) metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia,
d) horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy hodnotenia koncentrácií znečisťujúcich látok, požiadavky na merania prekurzorov ozónu a referenčné metódy merania celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov, podrobnosti o meraniach na vidieckych pozaďových miestach a referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.
§ 2
(1) Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Cieľové hodnoty na ochranu zdravia ľudí a na ochranu vegetácie a dlhodobé ciele sú uvedené v prílohe č. 3.
(4) Indikátor priemernej expozície, národný cieľ zníženia expozície a záväzok zníženia koncentrácie expozície PM2,5 a termíny ich dosiahnutia sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 5.
(6) Ciele v kvalite údajov na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia sú uvedené v prílohe č. 6.
(7) Horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia vonkajšieho ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami sú uvedené v prílohe č. 7.
(8) Požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie a na merania na vidieckych pozaďových staniciach sú uvedené v prílohe č. 8.
(9) Kritériá určenia najmenšieho počtu vzorkovacích miest na stále meranie sú uvedené v prílohe č. 9.
(10) Informačné prahy,