dnes je 14.4.2024

Input:

240/1998 Z.z., Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení účinnom k 1.11.2000

240/1998 Z.z.
ZÁKON
z 13. mája 1998
o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
361/2000 Z.z.
1. 11. 2000
mení a doplňa 16 noveliyačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Týmto zákonom sa ustanovujú podporné a ochranné opatrenia na vyrovnanie prirodzených hospodárskych nevýhod podnikania a rizík v poľnohospodárstve a na podporu jeho produkčných a mimoprodukčných funkcií zameraných na zabezpečenie základnej výživy obyvateľstva, potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácej výroby a na ochranu zložiek životného prostredia, tvorbu a udržiavanie kultúrnej vidieckej krajiny.
(2) Štát podporuje podnikanie v poľnohospodárstve najmä poskytovaním
a) nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratných prostriedkov štátnych fondov,
b) návratných prostriedkov štátnych fondov a návratných prostriedkov štátnych peňažných ústavov so zvýhodnenými úrokovými podmienkami,
c) záruk na úvery poskytované štátnymi fondmi a štátnymi peňažnými ústavmi,
d) prostriedkov na nákup zmeniek, skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov.
(3) Rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka (ďalej len „rozvojové programy”) 1) vypracované v spolupráci s príslušným orgánom Európskej únie, na ktorých financovaní sa spolupodieľa štát, schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Podiel štátu na spolufinancovaní rozvojových programov sa ustanovuje v zákone o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok.
(4) Rozvojové programy a rozsah ich financovania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(5) Za hospodárne poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu podľa odseku 2 zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(6) Suma poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok na účely podľa odseku 2 sa upraví o vplyv inflácie uvedenej v zákone o štátnom rozpočte.
(7) Spôsob úpravy poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 6 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
Účel podpory
§ 2
(1) Prostriedky štátneho rozpočtu sa poskytujú podľa tohto zákona na
a) podporu podnikateľom hospodáriacim na pôde v poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach,
b) podporu podnikateľom hospodáriacim na pôde na podporu štrukturálnych zmien poľnohospodárstva,
c) podporu osobitných ekologických požiadaviek v poľnohospodárskej výrobe,
d) podporu obstarania všeobecne využiteľného alebo verejne prístupného výskumu alebo služieb pre podnikateľov v poľnohospodárstve alebo ich združenia, 1a
e) podporu ozdravných a preventívnych opatrení v chovoch hospodárskych zvierat, 1b)
f) podporu chovateľom včiel a včelích matiek, chovateľom na zachovanie genofondu podľa osobitnéhopredpisu 1c) (ďalej len „chovateľ”),
g) podporu obchodných spoločností a združení na zabezpečenie odbytu poľnohospodárskych výrobkov a služieb,
h) osobám, ktoré preukážu zaplatenie záložnej pohľadávky podľa osobitného predpisu, 1d)
i) úhradu
1. časti poistného plateného podnikateľom hospodáriacim na pôde z poistnej zmluvy na poistenie jednotlivých plodín rastlinnej výroby pre prípad určených škôd spôsobených živelnými udalosťami