dnes je 14.4.2024

Input:

24/2003 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení účinnom k 1.1.2015

24/2003 Z.z.
[zrušené č. 170/2021 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. januára 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
492/2006 Z.z.
1. 9. 2006
mení a dopňlňa 65 novelizačných bodov
492/2006 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 9
638/2007 Z.z.
15. 1. 2008
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
579/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení prílohy 1, 5, 6, 32 a 33
173/2011 Z.z.
15. 6. 2011
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
158/2014 Z.z.
15. 6. 2014
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 8, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon”) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 2 a § 37 zákona ustanovuje:
§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 zákona) Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)
(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.
§ 3
Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)
(1) Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.
§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 zákona) Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov (k § 33 ods. 1 a 5 zákona)
(1) Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.
(2) Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 5 zákona)
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 4 zákona)
(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.
(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa
a) živé jedince a ich vývinové