dnes je 17.4.2024

Input:

220/2005 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, v znení účinnom k 1.5.2010

220/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
ruší nariadenie vlády
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z.z.
1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 
Roky
2005
2007
2009
2011
2012
Obalový materiál
%
%
%
%
%
Papier
36
45
61
65
68
Sklo
40
43
46
50
60
Plasty
28
38
40
45
48
Kovy
20
25
35
50
55
Drevo
0
0
0
25
35
Spolu
32, 3
39, 4
49
56
60
2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 
Roky
2005
2007
2009
2011
2012
Obalový materiál
%
%
%
%
%
Papier
30
40
56
58
60
Sklo
40
43
46
50
60
Plasty
20
30
35
40
45
Kovy
20
25
35
50
55
Drevo
0
0
0
15
25
Spolu
28
35, 6
46
50
55
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z.z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 9462ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 200412ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004).