dnes je 14.4.2024

Input:

199/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach, v znení účinnom k 1.1.2012

199/2008 Z.z.
[zrušené č. 277/2017 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2008,
ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
462/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení 11 novelizačných bodov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je súhrn opatrení súvisiacich s aplikáciou hnojív s obsahom dusíka počas kalendárneho roka v závislosti od podmienok hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.
§ 2
(1) Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach1) je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobom hospodárenia. Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných vôd a ich vodohospodárskeho významu.
(2) Svahy poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o sa nesmú využívať ako orná pôda. Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 7o využívaných ako orná pôda sa musí vykonávať protierózna ochrana.2)
(3) Odvodnené územia poľnohospodárskej pôdy s funkčným melioračným systémom sa musia obhospodarovať spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka.
(4) Pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa nesmú budovať nové odvodňovacie zariadenia.
(5) O obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach podľa stupňov obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobe hospodárenia sa vedie evidencia.3)
§ 3
(1) Hnojivom s obsahom dusíka sa na účely tejto vyhlášky považuje každá látka obsahujúca organicky viazaný dusík alebo anorganicky viazaný dusík v kvapalnej forme alebo tuhej forme, ktorá sa používa na hnojenie pôdy a rastlín s cieľom zvýšiť úrodu pestovaných plodín, a to najmä
a) anorganické tuhé a kvapalné dusíkaté hnojivá, jednozložkové alebo viaczložkové a pomaly pôsobiace priemyselné hnojivá s definovaným zložením a spôsobom pôsobenia a použitia,
b) kvapalné hospodárske hnojivá, ktorými sú hnojovica, močovka a hnojovka,
c) tuhé hospodárske hnojivo z chovov hospodárskych zvierat a hydiny s podstielkou, ktorým je maštaľný hnoj,
d) upravený čistiarenský kal a dnové sedimenty,4)
e) komposty, organicko-minerálne hnojivá, substráty a zvyšky po fermentácii z bioplynových a bioetanolových staníc uvedené v prílohe č. 1.
(2) V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka podľa odseku 1 od 15. novembra do 15. februára, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60