dnes je 14.4.2024

Input:

194/2013 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

194/2013 Z.z.
[zrušené č. 224/2016 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b) rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,
c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e) objemovou jednotkou 1 m3) odobratej povrchovej vody alebo 1 000 m3) energetickej vody,1)
f) jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,
g) mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku alebo v umelom koryte vodného toku.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na
a) odber povrchovej vody z vodných tokov,
b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
c) odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za
a) odber povrchovej vody z vodných tokov,2)
b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,3)
c) odber energetickej vody z vodných tokov.4)
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a) primerané technologické náklady,
b) osobné náklady;5) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia” za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách”,
c) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,6)
d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku7) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena e), pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom8) z jeho obstarávacej ceny9) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu,
e) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,7) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov8) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov8) zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,
f) nájomné za